Ustawienia ochrony danych na stronie sieci web – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 138

Advertising
background image

4

POLSKI

Ustawienia ochrony danych na stronie sieci Web

Jeśli urządzenie jest używane jako drukarka sieciowa i używana jest funkcja Pull Print,
moduł ochrony danych umożliwia identyfikowanie użytkownika z zastosowaniem "NAZWA
UŻYTKOWNIKA" i "HASŁO". (Funkcja Pull Print umożliwia drukowanie plików
zachowanych uprzednio na serwerze FTP bezpośrednio z panelu sterowania urządzenia
bez konieczności korzystania ze sterownika drukarki. Patrz: "Drukowanie bezpośrednie
pliku na serwerze FTP" na stronie 5-7 "INSTRUKCJI OBSŁUGI (drukarka)").

Identyfikację użytkownika włącza się, zaznaczając pole wyboru "Włącz identyfikację
użytkownika" w obszarze ustawień funkcji Pull Print na stronie sieci Web urządzenia. (Pole
to pojawia się po zainstalowaniu modułu ochrony danych i domyślnie jest zaznaczone
(wyświetlany jest znacznik wyboru)).
Wymagania systemowe i procedury uzyskiwania dostępu do strony sieci Web zawierającej
to pole wyboru zostały objaśnione w sekcji "ZDALNE CZYNNOŚCI PRZEZ SIEĆ" na stronie
5-2 "INSTRUKCJI OBSŁUGI (drukarka)". Pole pojawia się na ekranie przedstawionym w
kroku 2 "

■ Zapisywanie serwera FTP" na stronie 5-7 "INSTRUKCJI OBSŁUGI (drukarka)".

Procedura bezpośredniego drukowania pliku na serwerze FTP,

gdy włączono identyfikację użytkownika

Nazwę użytkownika i hasło należy wprowadzić po wybraniu serwera FTP zawierającego
plik, który ma zostać wydrukowany z panelu sterowania urządzenia.
W przypadku gdy serwer FTP został wybrany w kroku 3 "

■ Drukowanie pliku z serwera

FTP z panelu sterowania urządzenia" na stronie 5-7 "INSTRUKCJI OBSŁUGI
(drukarka)", wyświetlony zostanie ekran z monitem o wprowadzenie nazwy użytkownika
i hasła do serwera FTP.

Wybierz przycisk [NAZWA UŻYTK.], aby wprowadzić nazwę użytkownika i przycisk
[HASŁO], aby wprowadzić hasło. W każdym przypadku wyświetlony zostanie ekran
wprowadzania liter. Po wprowadzeniu nazwy użytkownika/hasła dotknij przycisku [OK].
Po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła kontynuuj od kroku 4 na stronie 5-8
"INSTRUKCJI OBSŁUGI (drukarka)".

Informacje o przesyłaniu kopiowanych danych do
urządzenia

Jeśli moduł ochrony danych został zainstalowany i strona sieci Web jest używana do
kopiowania danych do komputera przy użyciu funkcji Katalogowania dokumentów, dane
mogą zostać przesłane tylko do urządzenia, z którego zostały skopiowane; nie mogą być
przesłane do innego urządzenia, nawet jeżeli warunki tego urządzenia są identyczne. Na
stronie sieci Web zostanie wyświetlony przycisk [Odzyskać z PC] i dane będą mogły być
przesłane tylko wtedy, gdy zostanie wybrany poufny folder.

NAZWA U¯YTK.

HAS£O

OK

ANULUJ

WPROWAD¬ NAZWÊ U¯YTKOWNIKA I HAS£O DLA SERWERA FTP.

MX-FRX5U.book 4 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising