Ελληνικη – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 130

Advertising
background image

8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑΛΟΙΦΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Το πρόγραµµα αυτό χρησιµεύει για βελτίωση της λειτουργίας ασφαλείας. Ο αριθµός των
επαναλήψεων απαλοιφής δεδοµένων όταν εκτελείται "ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ",
"ΑΠΑΛΕΙΨΤΕ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ", "ΑΠΑΛΕΙΨΤΕ ΟΛΑ ΤΑ
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓ.", ή "ΑΠΑΛ. ΤΑ
∆Ε∆. ΤΟΥ ΒΙΒΛ. ∆ΙΕΥΘ./ΤΑ ΚΑΤΑΧ. ∆Ε∆. ΣΤ. ΑΠΟΣ. ΕΙΚ." µπορεί να καθορισθεί µε
οποιοδήποτε νούµερο από το 1 έως το 7. Η εργοστασιακή προεπιλογή είναι 1.
Αγγίξτε το πλήκτρο [ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑΛΟΙΦΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ], και
καθορίστε επιθυµητό αριθµό επαναλήψεων µε το πλήκτρο

ή

.

Μόλις τελειώσετε, αγγίξτε το πλήκτρο [OK].
(∆είτε "Σχετικά µε την ρύθµιση επαναλήψεων" στη σελίδα 9 του παρόντος εγχειριδίου.)

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Το πρόγραµµα αυτό χρησιµεύει για αυτόµατη απαλοιφή όλων των δεδοµένων στη συσκευή
όταν είναι ανοικτή. Υπάρχουν οι εξής επιλογές για δεδοµένα προς απαλοιφή: "ΟΛΗ Η
ΜΝΗΜΗ", "∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΣΥΜΠ. ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ/ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΡΧΕΙΩΝ)", "∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΣΥΜΠ. ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΑΡΧΕΙΩΝ)", "ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ". Επιλέξτε
τα πλαίσια ελέγχου δεδοµένων που επιθυµείτε να απαλειφθούν αυτόµατα όταν η συσκευή
είναι ανοικτή. (Υπάρχουν δύο οθόνες. Αγγίξτε το πλήκτρο

ή

για µετάβαση από τη µία

οθόνη στην άλλη.) Μετά την επιλογή δεδοµένων προς απαλοιφή, αγγίξτε το πλήκτρο [OK].
∆εν έχει γίνει αρχική επιλογή πλαισίων ελέγχου.

ΑΡΙΘ. ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΑΥΤ. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Το πρόγραµµα αυτό χρησιµεύει για βελτίωση της λειτουργίας ασφαλείας. Ο αριθµός
επαναλήψεων του "ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ" µπορεί να
καθορισθεί µε οποιοδήποτε νούµερο από το 1 έως το 7. Η εργοστασιακή προεπιλογή είναι 1.
Αγγίξτε το πλήκτρο [ΑΡΙΘ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΑΥΤ. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ] και καθορίστε τον επιθυµητό αριθµό µε το πλήκτρο

ή

.

Μόλις τελειώσετε, αγγίξτε το πλήκτρο [OK].
(∆είτε "Σχετικά µε την ρύθµιση επαναλήψεων" στη σελίδα 9 του παρόντος εγχειριδίου.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν υπάρχει αποθηκευµένη εργασία αποστολής εικόνας (fax, δικτυακού σαρωτή ή
εργασία Internet fax)*, δεν γίνεται αυτόµατη απαλοιφή µόλις ανοίξει η συσκευή.
* Συµπεριλαµβάνει παραληφθέντα fax και Internet fax που δεν έχουν ακόµη εκτυπωθεί. Ωστόσο,

δεν συµπεριλαµβάνει δεδοµένα σε κουτί µνήµης fax (εκτός από εµπιστευτικής µνήµης).

Αν επιθυµείτε ακύρωση αφού αρχίσει η διαγραφή δεδοµένων
∆είτε τις επεξηγήσεις στο "Εκκαθάριση οθόνης 2" και "Αν επιθυµείτε ακύρωση αφού
αρχίσει η διαγραφή δεδοµένων" στο "ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ" στη σελίδα 6 του
παρόντος εγχειριδίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το πρόγραµµα αυτό ενεργοποιείται µόνον µε επιλογή πλαισίου ελέγχου "ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ".

MX-FRX5U.book 8 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising