Produktnyckel – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 85

Advertising
background image

11

SVENSKA

AVAKTIVERING AV ÅTERSÄNDNINGSTANGENTEN

Den här inställningen används för att förhindra att knappen [SÄND IGEN] visas. Knappen
används för att skicka till den senas använda destinationen. För att förhindra att [SÄND
IGEN] knappen visas ska man markera kryssrutan så att en bock visas. När knappen för
[SÄND IGEN] är inaktiverad visas den inte heller i huvudfönstret för faxläget, Internetfax-
läget och skannerläget (sid. 1-4 i Expansionssats för fax AR-FX8 manualen och sid. 1-11 i
"ANVÄNDARMANUAL (för sändning av bilder)"). (Normalt sett visas knappen i dessa
fönster.)

TA BORT LÅSET PÅ UTMATNINGSFUNKTIONEN FÖR
DOKUMENTARKIVERING

Det här programmet används när en fil eller mapp har låsts (användning är förbjuden) på
grund av att fel lösenord har angetts. Tryck på [FRIGÖR]-knappen på skärmen för att "TA
BORT LÅSET PÅ UTMATNINGSFUNKTIONEN FÖR DOKUMENTARKIVERING" och låsa
upp alla låsta filer och mappar. Om det inte finns några låsta filer eller mappar visas "TA
BORT LÅSET PÅ UTMATNINGSFUNKTIONEN FÖR DOKUMENTARKIVERING" med grå
text på menyskärmen med "SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR".

PRODUKTNYCKEL

För att aktivera säkerhetsfunktionen för första gången måste man använda en
administratörsinställning för att ange produktnyckeln (lösenordet).
Administratörsinställningen som används till detta heter "DATASÄKERHETSPROGRAM".
Fråga din leverantör för att få produktnyckeln.

Tryck på [DATASÄKERHETSPROGRAM]-knappen, skriv in produktnyckeln med de
numeriska knapparna och tryck sedan på [ENTER]-knappen.

Om fel nummer anges...
Ett meddelande visas som ber dig kontrollera produktnyckeln igen.

Om rätt nummer anges...
Ett meddelande visas som ber dig stänga av och sedan på strömmen igen. Tryck på [OK]-
knappen när du har läst meddelandet. Stäng först av strömbrytaren och stäng sedan av
huvudströmbrytaren. Säkerhetsfunktionen aktiveras så snart strömmen slagits på igen.
När säkerhetsfunktionen väl är aktiverad visas inte längre knappen för
[DATASÄKERHETSPROGRAM] på skärmen där man anger produktnyckeln.

MX-FRX5U.book 11 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising