Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 95

Advertising
background image

9

NORSK

ANTALL GANGER AUTO. SLETTING VED JOBBSLUTT GJENTAS

Dette programmet brukes til å forbedre sikkerhetsfunksjonen. Antall ganger automatisk
sletting blir gjentatt etter hver jobb er skrevet ut eller overført, kan settes til et tall mellom 1
og 7. Fabrikkinnstillingen er 1.
Berør tasten [ANTALL GANGER AUTO. SLETTING VED JOBBSLUTT GJENTAS] og angi
ønsket antall ganger med tasten

eller

.

Når du er ferdig, berører du [OK]-tasten.

DEAKTIVERE DOKUMENTARKIVERING

Dette programmet brukes til å avgrense arkiveringsmodusene for funksjonen for
dokumentarkivering. Moduser for dokumentarkivering (HURTIGARKIV MODUS,
DELINGSMODUS og KONFIDENSIELL MODUS) kan deaktiveres hver for seg i den
enkelte modusen der dokumentarkivering brukes (modusene KOPI, SKRIVER, SKANN TIL
HDD og BILDE SENDING).
Hvis du vil deaktivere en arkiveringsmodus, velger du den ved å berøre modusens
avmerkingsboks. (Det er to skjermbilder. Du berører tasten

eller

når du vil veksle

mellom skjermbildene.) Når du har merket av i de relevante avmerkingsboksene, berører
du [OK]-tasten.
Når delingsmodus eller konfidensiell modus er deaktivert, er ikke "Egenskapsendring" (side
7-21 i "GENERELL BRUKERVEILEDNING (for generell informasjon og daglig bruk av
kopimaskinen)") mulig ved manipulering av en fil som ble lagret med
dokumentarkiveringsfunksjonen.
Når du skriver ut med skriverfunksjonen, vil ikke deaktiveringsinnstillinger for
arkiveringsmoduser som er valgt med dette programmet bli indikert i skjermbildet
Jobbhåndtering for skriverdriveren (side 4-22 i "GENERELL BRUKERVEILEDNING (for
skriver)"). Men hvis en deaktivert arkiveringsmodus blir valgt ved utskrift av en fil, blir ikke
filen lagret (den blir bare skrevet ut).

DEAKTIVERE LISTEUTSRKIFT

Dette programmet brukes til å deaktivere utskrift av en av de etterfølgende listene som
skrives ut ved hjelp av "LISTEUTSKRIFT" i spesialfunksjoner (side 2-18 i "GENERELL
BRUKERVEILEDNING (for generell informasjon og daglig bruk av kopimaskinen)").
"LISTE OVER SPESIALFUNKSJONER", "SENDER ADRESSELISTE",
"AVSENDERKONTROLLISTE", "DOKUMENTARKIVERING BRUKER/MAPPE LISTE"
Merk av i avmerkingsboksene til listene du vil deaktivere utskrift for, og berør deretter [OK]-
tasten.

Om innstilling av antall gjentakelser

Når innstillingen for gjentakelser (antall gjentakelser) økes for å forbedre
sikkerhetsfunksjonen, forlenges også tiden dataslettingen tar. Det anbefales at du
velger å angi gjentakelser for "ANTALL GANGER DATASLETTING GJENTAS",
"ANTALL GANGER AUTO. SLETTING VED START GJENTAS" og "ANTALL GANGER
AUTO. SLETTING VED JOBBSLUTT GJENTAS" som passer til dine sikkerhetsbehov
og bruksvilkår.

MX-FRX5U_NO.fm 9 ページ 2007年3月26日 月曜日 午後2時32分

Advertising