Polski, Skasuj wszystkie dane na liście zakończonych zadań – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 141

Advertising
background image

7

POLSKI

SKASUJ DANE ZACHOWANE W FUNKCJI PRZECHOWYWAMIA
DOKUMENTÓW

Ten program służy do kasowania danych zachowanych przy użyciu funkcji przechowywania
dokumentów. Dane określone jako "OCHRONA" lub "POUFNE" również są kasowane. Aby
wymazać dane zachowane w głowny folder i niestandard. folder przy użyciu funkcji "PLIK",
należy zaznaczyć pole wyboru "DANE PLIKÓW (WŁĄCZNIE Z PLIKAMI CHRONIONYMI/
POUFNYMI)". Aby skasować dane zapisane przy użyciu funkcji "PRZECH. TYMCZ.",
należy zaznaczyć pole wyboru "DANE PLIKÓW TYMCZASOWYCH (WŁĄCZNIE Z PLIKAMI
CHRONIONYMI)". Po wybraniu danych do skasowania dotknij przycisku [SKASUJ].
Wy wietlony zostanie komunikat z monitem o potwierdzenie ("TAK" lub "NIE"). Dotknij
przycisku [TAK], aby rozpocząć kasowanie wybranych danych. Podczas kasowania
wyświetlany będzie procent postępu i liczba powtórzeń. Po zakończeniu kasowania
danych zasilanie urządzenia zostanie wyłączone i włączone ponownie.

SKASUJ WSZYSTKIE DANE NA LIŚCIE ZAKOŃCZONYCH ZADAŃ

To ustawienie służy do wymazywania wszystkich danych (nazw użytkowników drukarki,
miejsc docelowych wysyłania obrazów i faksów, informacji o nadawcach odebranych
faksów i pełnej kolejki SharpOSA*) z listy, która jest wyświetlana po wybraniu opcji
"ZAKOŃCZONO" na ekranie stanu zadania (str. 1-15 "INSTRUKCJI OBSŁUGI (informacje
ogólne i obsługa kopiarki)"). Aby skasować dane, dotknij przycisku [SKASUJ WSZYSTKIE
DANE NA LIŚCIE ZAKOŃCZONYCH ZADAŃ]. Wyświetlony zostanie komunikat z monitem
o potwierdzenie kasowania ("TAK" lub "NIE"). Aby rozpocząć kasowanie zaznaczonych
danych, należy kliknąć przycisk [TAK]. Podczas kasowania wyświetlany będzie procent
postępu i liczba powtórzeń. Po zakończeniu kasowania danych zasilanie urządzenia
zostanie wyłączone i włączone ponownie.

* Ta opcja jest dostępna, jeśli zainstalowany został moduł komunikacji aplikacji (MX-AMX2).

SKASUJ DANE Z KSIĄŻKI ADRES./DANE ZAREJESTR. W PRZESŁ. OBR.

Ten program służy do kasowania poniższych pozycji, których nie można skasować ani
zainicjować przy użyciu programu "WYMAŻ CAŁĄ PAMIĘĆ" (strona 6) ani programu
"PRZYWRÓĆ USTAWIENIA FABRYCZNE" (str. 15 "PODRĘCZNIKA USTAWIEŃ
ADMINISTRATORA").

KOMÓRKA PAMIĘCI EMISJI INDYWIDUALNEJ /GRUPOWEJ /PROGRAMOWEJ

TABLICA STEROWANIA NADAWCY

KOMÓRKA PAMIĘCI ODPYTYWANIA / PAMIĘCI POUFNEJ

DANE NADAWCY

ZEZWALA/ODRZUCA DANE USTAWIEŃ DOT. ODBIORU (WŁĄCZNIE Z NUMEREM
HASŁA PRZEPYTYWANIA)

PRZEŚLIJ INFORMACJE DALEJ.

Zaznacz pola wyboru pozycji, które mają zostać skasowane. (Dotykając przycisków

i

można się przełączać między dwoma dostępnymi ekranami). Aby wyczyścić dane, dotknij
przycisku [SKASUJ]. Wyświetlony zostanie komunikat z monitem o potwierdzenie ("TAK" lub
"NIE"). Dotknij przycisku [TAK], aby rozpocząć kasowanie wybranych danych. Podczas
kasowania wyświetlany będzie procent postępu i liczba powtórzeń. Po zakończeniu
kasowania danych zasilanie urządzenia zostanie wyłączone i włączone ponownie.

MX-FRX5U.book 7 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising