Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 143

Advertising
background image

9

POLSKI

LICZBA POWTÓRZEŃ AUTOZEROWANIA W KOŃCU ZADANIA

Ten program służy do zwiększenia skuteczności funkcji ochrony. Liczba powtórzeń
autozerowania po wydrukowaniu lub przesłaniu każdego zadania może wynosić od 1 do 7.
Ustawieniem fabrycznym jest 1.
Dotknij przycisku [LICZBA POWTÓRZEŃ AUTOZEROWANIA W KOŃCU ZADANIA] i ustaw
liczbę powtórzeń za pomocą

przycisków

i .

Po zakończeniu dotknij przycisku [OK].

WYŁĄCZ FUNKCJĘ PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW

Ten program służy do ograniczenia liczby trybów funkcji przechowywania dokumentów.
Tryby przechowywania dokumentów (TRYB PRZECHOW. TYMCZASOWEGO, TRYB
UDOSTĘPNIENIA i TRYB POUFNY) mogą być oddzielnie wyłączane w każdym trybie
działania funkcji przechowywania dokumentów (tryby: KOPIUJ, DRUKARKA, ZESKANUJ
NA DYSK i WYSYŁANIE OBRAZÓW).
Aby wyłączyć tryb przechowywania dokumentów, zaznacz pole wyboru danego trybu.
(Dotykając przycisków

i

można się przełączać między dwoma dostępnymi

ekranami). Po zaznaczeniu wybranych pól wyboru dotknij przycisku [OK].
Jeśli tryb udostępniania i tryb poufny zostały wyłączone, korzystanie z opcji "Zmiana
właściwości" (strona 7-21 "INSTRUKCJI OBSŁUGI (kopiarka i informacje ogólne)") nie jest
możliwe podczas przetwarzania pliku zapisanego przy użyciu funkcji przechowywania
dokumentów.
Podczas drukowania przy użyciu funkcji drukarki ustawienia wyłączenia trybu
przechowywania zaznaczone w tym programie nie będą wskazywane na ekranie Obsługa
pracy sterownika drukarki (strona 4-22 "INSTRUKCJI OBSŁUGI (drukarka)"). Jeśli jednak
tryb przechowywania dokumentów zostanie wyłączony podczas drukowania pliku, plik ten
nie zostanie zapisany (wykonane zostanie tylko zadanie drukowania).

WYŁĄCZENIE DRUKOWANIA LISTY

Ten program służy do wyłączania drukowania poniższych list przy użyciu funkcji
"DRUKOWANIE LISTY" w ustawieniach klienta (strona 2-18 "INSTRUKCJI OBSŁUGI
(kopiarka i informacje ogólne)").
"LISTA WSZYSTKICH USTAWIEŃ KLIENTA", "LISTA ADRESÓW", "TABLICA
STEROWANIA NADAWCY", "SEGREGOWANIE DOKUMENTÓW LISTA UŻYTKOWNIKA/
FOLDERÓW"
Zaznacz pola wyboru list, które nie mają być drukowane i dotknij przycisku [OK].

Informacje o liczbie powtórzeń

Jeśli w celu zwiększenia skuteczności funkcji ochrony zwiększona zostanie liczba
powtórzeń, zwiększony zostanie również czas wymagany do kasowania danych.
Zaleca się, aby ustawienia opcji "LICZBA POWTÓRZEŃ KASOWANIA DANYCH",
"LICZBA POWTÓRZEŃ AUTOZEROWANIA PO WŁ. ZASIL." i "LICZBA POWTÓRZEŃ
AUTOZEROWANIA W KOŃCU ZADANIA" odpowiadały zarówno potrzebom
dotyczącym ochrony, jak i warunkom użytkowania urządzenia.

MX-FRX5U.book 9 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising