Ελληνικη, Εκκαθαριση μνημησ – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 128

Advertising
background image

6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

Το πρόγραµµα αυτό χρησιµεύει για απαλοιφή µε το χέρι όλων των δεδοµένων από µνήµη
και σκληρό δίσκο της συσκευής.
Σηµειώστε, ωστόσο, πως οι ακόλουθοι τύποι δεδοµένων δεν απαλείφονται µε το
πρόγραµµα αυτό. Χρησιµοποιείστε το πρόγραµµα "ΑΠΑΛ. ΤΑ ∆Ε∆. ΤΟΥ ΒΙΒΛ. ∆ΙΕΥΘ./ΤΑ
ΚΑΤΑΧ. ∆Ε∆. ΣΤ. ΑΠΟΣ. ΕΙΚ." στη σελίδα 7 για απαλοιφή των εξής τύπων δεδοµένων

ΚΟΥΤΙ ΜΝΗΜΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ/ΟΜΑ∆ΙΚΟ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ*

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ

ΚΟΥΤΙ ΜΝΗΜΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ (POLLING)/ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ*

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ

ΑΠΟ∆ΟΧΗ/ΑΠΟΡΡΙΨΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ. ΤΟΥ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒ. ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ (POLLING))

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

* Απαλείφονται τα αποθηκευµένα δεδοµένα εικόνας στο ΚΟΥΤΙ ΜΝΗΜΗΣ για να εκτελεστεί

το πρόγραµµα (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ).

Αγγίξτε το πλήκτρο [ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ]. Η ακόλουθη οθόνη ζητά επιβεβαίωση της
επιλογής σας ("ΝΑΙ" ή " ΌΧΙ ").
[Εκκαθάριση οθόνης 1]

Για επιστροφή στην οθόνη του µενού "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ", αγγίξτε το πλήκτρο [ΌΧΙ].

Για εκκαθάριση µνήµης, πιέστε το πλήκτρο
[ΝΑΙ].

Εµφανίζεται

το

"ΠΑΡΑΚΑΛΩ

ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ." και µετά η ακόλουθη οθόνη.

[Εκκαθάριση οθόνης 2]

Κατά την εκκαθάριση µνήµης, εµφανίζεται
ποσοστιαία ένδειξη διαγραµµένων δεδοµένων
και ο αριθµός επαναλήψεων.

Μόλις ολοκληρωθεί η απαλοιφή δεδοµένων, η
συσκευή κλείνει για λίγο και µετά γίνεται
αυτόµατη επανεκκίνηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στην περίπτωση που το κιτ ασφαλείας δεδοµένων ή η συσκευή που έχει εγκατεστηµένο
το κιτ ασφαλείας δεδοµένων θα παροπλιστεί ή θα αλλάξει ιδιοκτήτη, ο διαχειριστής θα
πρέπει οπωσδήποτε να εκτελέσει αυτή τη ρύθµιση. Κατά την εκτέλεση της ρύθµισης, ο
διαχειριστής δεν θα πρέπει να αποµακρυνθεί από τη συσκευή ωσότου επαληθευτεί ότι η
εκκαθάριση δεδοµένων ολοκληρώθηκε.

Αν επιθυµείτε ακύρωση αφού αρχίσει η διαγραφή δεδοµένων
Αγγίξτε το πλήκτρο [ΑΚΥΡΩΣΗ]. Θα εµφανιστεί η οθόνη καταχώρισης κωδικού
πρόσβασης διαχειριστή. Με τα αριθµικά πλήκτρα, πληκτρολογήστε τον κωδικό
πρόσβασης διαχειριστή. Η απαλοιφή δεδοµένων θα σταµατήσει µόλις καταχωριστεί ο
σωστός κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, η τροφοδοσία θα κλείσει για λίγο και ύστερα θα
ξανανοίξει αυτόµατα. Σηµειώστε ότι δεδοµένα που απαλείφθηκαν πριν την καταχώριση
του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή δεν επαναφέρονται (τα δεδοµένα αυτά χάνονται).

БРБЛПЙЦЗ ПЛЗУ ФЗУ МНЗМЗУ.(ЕКФПУ

БРП ФБ ДЕДПМЕНБ ФПХ ВЙВЛЙПХ

ДЙЕХИХНУЕЩН/ЛЙУФБУ БРПУФПЛЕБ.)

¼ЧЙ

НБЙ

100%

50%

0%

(50.0%)

(1/1 юсб)

ГЙНЕФБЙ БРБЛ. ПЛЗУ ФЗУ МНЗМЗУ. ХЛПР

БХФ. ЕРБНЕКК. МЕФБ ФЗН БРБЛПЙЦЗ.

БКХСЩУЗ

MX-FRX5U.book 6 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising