Polski – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 142

Advertising
background image

8

POLSKI

LICZBA POWTÓRZEŃ KASOWANIA DANYCH

Ten program służy do zwiększenia skuteczności funkcji ochrony. Liczba powtórzeń
kasowania danych po wykonaniu zadań "WYMAŻ CAŁĄ PAMIĘĆ", "SKASUJ DANE
ZACHOWANE W FUNKCJI PRZECHOWYWAMIA DOKUMENTÓW", "SKASUJ
WSZYSTKIE DANE NA LIŚCIE ZAKOŃCZONYCH ZADAŃ" lub "SKASUJ DANE Z KSIĄŻKI
ADRES./DANE ZAREJESTR. W PRZESŁ. OBR." może wynosić od 1 do 7. Ustawieniem
fabrycznym jest 1.
Dotknij przycisku [LICZBA POWTÓRZEŃ KASOWANIA DANYCH] i ustaw liczbę powtórzeń
za pomocą przycisków

i

.

Po zakończeniu dotknij przycisku [OK].
(Patrz: "Informacje o liczbie powtórzeń" na stronie 9 tego podręcznika).

AUTOZEROWANIE PO WŁĄCZENIU ZASILANIA

Ten program służy do automatycznego kasowania wszystkich danych z urządzenia po
włączeniu zasilania. Dostępne są następujące opcje kasowania danych: "CAŁA PAMIĘĆ",
"DANE PLIKÓW (WŁĄCZNIE Z PLIKAMI CHRONIONYMI/POUFNYMI)", "DANE PLIKÓW
TYMCZASOWYCH (WŁĄCZNIE Z PLIKAMI CHRONIONYMI)", "STATUS ZADANIA LISTY
ZAKOŃCZONYCH ZADAŃ". Zaznacz pola wyboru dla danych, które mają być
automatycznie kasowane po włączeniu zasilania. (Dotykając przycisków

i

można

się przełączać między dwoma dostępnymi ekranami). Po zaznaczeniu danych do
skasowania dotknij przycisku [OK].
Domyślnie nie są zaznaczone żadne pola wyboru.

LICZBA POWTÓRZEŃ AUTOZEROWANIA PO WŁ. ZASIL.

Ten program służy do zwiększenia skuteczności funkcji ochrony. Liczbę powtórzeń
programu "AUTOZEROWANIE PO WŁĄCZENIU ZASILANIA" można określić w zakresie 1-7.
Ustawieniem fabrycznym jest 1.
Dotknij przycisku [LICZBA POWTÓRZEŃ AUTOZEROWANIA PO WŁĄCZENIU ZASILANIA]
i ustaw liczbę powtórzeń za pomocą przycisków

i

.

Po zakończeniu dotknij przycisku [OK].
(Patrz: "Informacje o liczbie powtórzeń" na stronie 9 tego podręcznika).

UWAGA
Jeśli zapisane zostało zadanie wysyłania obrazu (zadanie faksu, skanera sieciowego lub
faksu internetowego)*, włączenie zasilania nie spowoduje automatycznego kasowania.
* Uwzględniane są faksy i faksy internetowe, które nie zostały jeszcze wydrukowane.

Dane w komórce pamięci nie są uwzględniane (poza pamięci poufnej).

Aby anulować wymazywanie danych w trakcie procesu
Patrz: objaśnienia w sekcjach "Ekran wymazywania 2" i "Aby anulować wymazywanie
danych w trakcie procesu" ("WYMAŻ CAŁĄ PAMIĘĆ") na stronie 6 niniejszej instrukcji.

UWAGA
Ten program jest włączony tylko wtedy, gdy zaznaczone zostało pole wyboru
"AUTOZEROWANIE PO WŁĄCZENIU ZASILANIA".

MX-FRX5U.book 8 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising