Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 144

Advertising
background image

10

POLSKI

ZABLOKOWANIE PRAC DRUKOWANIA INNYCH NIŻ ZACHOWANE
ZADANIA DRUKOWANIA

Dokument wydrukowany w trybie drukarki i pozostawiony na tacy wyjściowej może dostać
się w niepowołane ręce, a to może stanowić przyczynę przecieku informacji o
newralgicznym znaczeniu. Ten program służy do wyłączania wszystkich zadań drukowania
innych niż zadania, w przypadku których wymagane jest uruchomienie z panelu
sterowania urządzenia. Aby włączyć ten program, należy zaznaczyć odpowiadające mu
pole wyboru. Aby wykonać zadanie drukowania, gdy program jest włączony, należy
wybrać opcję "Tylko wstrzymanie" w polu "Tryb drukowania" sterownika drukarki, a
następnie wykonać polecenie drukowania. Aby rozpocząć drukowanie, należy wywołać
plik z panelu sterowania urządzenia przy użyciu funkcji przechowywania dokumentów,
zgodnie z opisem w sekcji "WYWOŁANIE PLIKU" (strona 7-13 "INSTRUKCJI OBSŁUGI
(kopiarka i informacje ogólne)". Jeśli przed wykonaniem polecenia drukowania wybrana
zostanie opcja "Zapisz po wydrukowaniu" lub "Próbny wydruk", drukowanie nie zostanie
wykonane. Zadanie zostanie jednak zachowane w urządzeniu i będzie można je uruchomić
z panelu sterowania przy użyciu opcji "USTAWIENIA ZADAŃ" funkcji przechowywania
dokumentów - w taki sam sposób, jak zadanie "Tylko wstrzymanie".

USTAWIENIA WYŚWIETLANIA LISTY ZAKOŃCZ. PRAC W STATUSIE
ZADAŃ

To ustawienie służy do określania, czy po wybraniu opcji "ZAKOŃCZONO" na ekranie
stanu zadania (str. 1-15 "INSTRUKCJI OBSŁUGI (informacje ogólne i obsługa kopiarki)")
wyświetlana ma być lista zadań. (Ustawienie może być konfigurowane osobno dla trybów
"PRACA DRUK.", "SKANUJ DO", "ZAD. FAKS.", "INTERNET-FAKS" i "Sharp OSA
SKAN"*.) Lista zakończonych zadań zawiera nazwy użytkowników trybu drukarki, miejsca
docelowe wysyłania faksów/obrazów oraz informacje o nadawcach odebranych faksów.
Jeśli ze względów bezpieczeństwa informacje te nie mają być wyświetlane, wyświetlanie
listy można wyłączyć przy użyciu tego programu.
Jeśli przycisk "ZAKOŃCZONO", umożliwiający wyświetlanie listy ukończonych zadań, nie
ma być wyświetlany dla danego trybu, usuń jego znacznik wyboru. Aby przycisk był
wyświetlany, pole wyboru musi być zaznaczone. Po zakończeniu dotknij przycisku [OK].

* Ta opcja jest dostępna, jeśli zainstalowany został moduł komunikacji aplikacji (MX-

AMX2).

MX-FRX5U.book 10 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising