LG GR-L227YLQA User Manual

Page 100

Advertising
background image

100

Dba∏oÊç i konserwacja

Informacje ogólne

Czyszczenie

W okresie urlopowym (o przeci´tnym czasie trwania) zapewne zechcesz pozostawiç
lodówk´ w∏àczonà. Produkty, które mogà zostaç zamro˝one, umieÊç na d∏u˝szy czas
w zamra˝alniku.
JeÊli przewidujesz, ˝e urzàdzenie zostanie wy∏àczone na okres urlopu, wyjmij
wszystkie artyku∏y .˝ywnoÊciowe, wyjmij z gniazdka wtyczk´ przewodu zasilajàcego,
oczyÊç dok∏adnie wn´trze lodówki i pozostaw drzwi OTRWARTE aby uniknàç
powstania niemi∏ego zapachu.

Okres urlopowy

Awaria zasilania

Je˝eli wyje˝d˝asz

z domu

Rurka

przeciwdzia∏ajàca

wykraplaniu wody

Wi´kszoÊç awarii uk∏adu zasilania, które zostanà naprawione w ciàgu paru godzin nie
b´dà mia∏y wp∏ywu na temperatur´ w komorach.

Jednak w czasie, gdy zasilanie jest wy∏àczone, nale˝y ograniczyç do minimum
otwieranie drzwi urzàdzenia.

Wyjmij lub dobrze zamocuj wszystkie elementy ruchome, znajdujàce si´ wewnàtrz
lodówki.

Aby uniknàç uszkodzenia Êrub regulacji wysokoÊci, przestaw wszystkie w skrajne
dolne po∏o˝enie.

Âcianka zewn´trzna obudowy lodówki mo˝e niekiedy rozgrzewaç si´, szczególnie w
pierwszym okresie po zainstalowaniu urzàdzenia.
Nie przejmuj si´ tym. Jest to efekt dzia∏ania rurki przeciwdzia∏ajàcej wykraplaniu wody,
która pompujàc goràcà wod´ przeciwdzia∏a „poceniu si´" tylnej Êcianki obudowy.

Do czyszczenia zewn´trznych powierzchni swojej lodówki u˝ywaj letniego roztworu
mi´kkiego myd∏a lub detergentu.
Umyte powierzchnie wytrzyj czystà wilgotnà Êciereczkà, a nast´pnie wytrzyj do sucha.

Zaleca si´ regularnie czyÊciç wn´trze lodówki. Wszystkie Êcianki wewn´trzne i
pojemniki nale˝y myç roztworem sody oczyszczone lub delikatnym detergentem i
ciep∏à wodà. Nast´pnie sp∏ukaç i wysuszyç.

Prosimy sprawdziç, czy kabel zasilajàcy nie jest uszkodzony, czy wtyczka nie jest
przegrzana oraz czy wtyczka dobrze pasuje do gniazda sieciowego.

Zawsze przed rozpocz´ciem czyszczenia w pobli˝u elementów uk∏adu elektrycznego
(lampek, prze∏àczników, przycisków sterujàcych, itp.) wyciàgnij wtyczk´ kabla
zasilajàcego z gniazdka sieciowego.

Wytrzyj nadmiar wilgoci gàbkà lub szmatkà by uniknàç przedostania si´ wody lub innej
cieczy na jakiekolwiek elementy uk∏adu elektrycznego, co mog∏oby spowodowaç
pora˝enie pràdem.

Nigdy, na ˝adnej powierzchni, nie u˝ywaj metalowych myjek, szczotek,
gruboziarnistych Êrodków czyszczàcych, roztworów silnie alkalicznych, p∏ynów
∏atwopalnych ani toksycznych.

Nie dotykaj zamro˝onych powierzchni wilgotnymi lub mokrymi d∏oƒmi, poniewa˝
wilgotna cz´Êç cia∏a mo˝e przywrzeç do bardzo zimnych powierzchni.

Wa˝nà rzeczà jest sta∏e utrzymywanie lodówki w czystoÊci, aby uniknàç pojawiania si´
niemi∏ych zapachów. Rozlane lub rozsypane produkty ˝ywnoÊciowe nale˝y
natychmiast wytrzeç, poniewa˝ mogà one mieç odczyn kwaÊny i – w razie
pozostawienia na d∏u˝szy czas – mogà plamiç powierzchnie plastykowe.

Powierzchnie

zewn´trzne

Powierzchnie

wewn´trzne

Po czyszczeniu

Ostrze˝enie

Advertising