Kde in‰talovaè, In‰talácia – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 109

Advertising
background image

109

In‰talácia

Likvidácia starého

prístroja

∞C. MôÏe to ovplyvniÈ v˘konnosÈ.

Toto zariadenie obsahuje kvapaliny (chladiacu zmes, mazivo) a je vyrobené z ãastí a
materiálov, ktoré sú opätovne pouÏiteºné a/alebo recyklovateºné.
V‰etky dôleÏité materiály by mali byÈ zaslané do zbern˘ch centier odpadového
materiálu a môÏu byÈ opätovne pouÏité po prepracovaní (recyklovaní). Na vrátenie
prosím kontaktujte miestne zastupiteºstvo.

4. Aby sa predi‰lo vibráciám musí byÈ prístroj vyrovnan˘.

Kde in‰talovaÈ

1. Umiestnite va‰e zariadenie tam, kde sa

bude daÈ ºahko pouÏívaÈ

2. NeumiestÀujte jednotku do blízkosti

tepeln˘ch zdrojov, zdrojov priameho
slneãného svetla alebo vlhkosti.

3.

Aby ste zabezpečili dostatočné prúdenie vzduchu

okolo mrazničky, udržujte, prosím, dostatočný

priestor po oboch stranách ako aj nad ňou a

aspoň 5 cm od zadnej steny.  

Viac ako

5cm od

zadnej steny

UdrÏujte ju v dostatoãnej
vzdialenosti

V˘ber vhodného

umiestnenia

5. Nein‰talujte zariadenie pod 5

Advertising