Eksploatacja, Strefa specjalna (tylko w niektórych modelach) – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 95

Advertising
background image

Eksploatacja

95

Kàcik temperatury przejÊciowej – strefa specjalna
(tylko w niektórych modelach)

Zmiany temperatury w strefie specjalnej
(tylko w niektórych modelach)

Naciskajàc ten przycisk mo˝esz przechowywaç
warzywa, owoce i innego rodzaju artyku∏y
˝ywnoÊciowe, np. mi´so przeznaczone do
rozmra˝ania, Êwie˝e ryby, itp.

Mo˝esz wybraç optymalny zakres
temperatury zale˝nie od rodzaju
przechowywanej ˝ywnoÊci.

- Dost´pne sà 3 poziomy

temperatury, a mianowicie

-3°C

,

-

1°C

i

4°C

, Warzywa i owoce oraz

˝ywnoÊç wymagajàca
przechowywania w niskiej
temperaturze z zachowaniem odpowiedniej wilgotnoÊci a mi´so i ryby d∏u˝ej
zachowajà Êwie˝oÊç.

W przypadku wykorzystywania strefy specjalnej do przechowywania mi´sa – w∏o˝enie
do niej warzyw lub owoców mo˝e spowodowaç ich zamro˝enie.

W przypadku wykorzystywania strefy specjalnej do przechowywania warzyw i owoców
– w∏o˝enie do niej mi´sa lub ryb mo˝e spowodowaç ich zepsucie – w takiej sytuacji
mi´so lub ryby nale˝y prze∏o˝yç do komory zamra˝arki.

Po otwarciu drzwiczek komory ch∏odziarki lampka zaÊwieca si´ wskazujàc wybrany
zakres temperatury, a przy zamkni´ciu drzwi – nast´puje wy∏àczenie lampki.

Kolejne naciskanie przycisku „Selection" (Wybór) powoduje prze∏àczanie
poszczególnych opcji w nast´pujàcej kolejnoÊci: (Warzywa/owoce)

(Zimne

przechowywanie z utrzymywaniem wilgotnoÊci)

(Mi´so).

Najpierw wyjmij pojemnik na warzywa.

Po delikatnym uniesieniu pude∏ka strefy specjalnej
si´gnij do Êrodka i wyciàgnij pude∏ko na zewnàtrz

.

Sposób u˝ycia

Strefa specjalna (tylko w niektórych modelach)

Wyjmowanie

pude∏ka strefy

specjalnej

Za∏ó˝ pude∏ko strefy specjalnej na szyny w Êciankach

a nast´pnie delikatnie wsuƒ pude∏ko do wn´trza

.

U˝ycie nadmiernej si∏y przy wk∏adaniu mo˝e
spowodowaç uszkodzenie wspó∏pracujàcych cz´Êci.

Wk∏adanie

pude∏ka strefy

specjalnej

Advertising