V‰eobecné informácie âistenie, Starostlivosè a údrïba – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 126

Advertising
background image

126

StarostlivosÈ a údrÏba

V‰eobecné informácie

âistenie

Poãas priemerne dlh˘ch dovoleniek, bude pravdepodobne najlep‰ie nechaÈ
chladniãku v prevádzke. Umiestnite predmety, ktoré sa môÏu zamraziÈ do mrazniãky
pre dlh‰iu trvanlivosÈ.
Ak plánujete vypnutie chladniãky, vyberte v‰etky potraviny, odpojte prípojn˘ kábel,
dôkladne vyãistite vnútro a nechajte kaÏdé dvere OTVORENÉ aby sa predi‰lo
vytvoreniu pachu.

Dovolenkov˘ ãas

V˘padok prúdu

Keì sa sÈahujete

Protikondenzaãné

potrubie

Väã‰ina v˘padkov prúdu, ktoré sú opravené v priebehu hodiny alebo dvoch
neovplyvnia teploty vo va‰ej chladniãke.
Av‰ak, mali by ste obmedziÈ poãet otvorení dverí na minimum v ãase v˘padku prúdu.

OdstráÀte alebo bezpeãne upevnite v‰etky voºné predmety vo vnútri chladniãky.
Aby sa vyhlo po‰kodeniu skrutiek nastavenia v˘‰ky, zaskrutkujte ich aÏ po základÀu.

Vonkaj‰ia stena skrine chladniãky sa môÏe niekedy prehriaÈ, hlavne hneì po
in‰talácii.
Neznepokojujte sa. Toto je spôsobené protikondenzaãn˘m potrubím, ktoré ãerpá
teplé chladivo, aby sa predi‰lo "poteniu" na vonkaj‰ej strane skrine.

Doporuãuje sa pravidelné ãistenie. Umyte v‰etky oddelenia s roztokom jedlej sódy
alebo jemného saponátu a teplej vody. Opláchnite a osu‰te.

Prosím overte si, ãi je nie je prípojn˘ kábel po‰koden˘, zástrãka nie je prehriata alebo
ãi je zástrãka správne zastrãená do elektrickej zásuvky.

VÏdy odstráÀte prípojn˘ kábel z elektrickej zástrãky na stene pred ãistením v blízkosti
elektrick˘ch súãiastok (lampy, spínaãe, regulátory, atì.).
Vytrite nadmernú vlhkosÈ ‰pongiou alebo handrou, aby sa zabránilo vode alebo inej
kvapaline preniknúÈ do akejkoºvek elektrickej ãasti a spôsobiÈ úraz elektrick˘m
prúdom.
Nikdy nepouÏívajte kovové ãistiace podu‰ky, kefy, hrubé brúsne ãistidlá, silné alkalické
roztoky, zápalné alebo toxické ãistiace kvapaliny na akomkoºvek povrchu.
Nedot˘kajte sa zamrznut˘ch povrchov mokr˘mi alebo vlhk˘mi rukami, pretoÏe vlhké
predmety sa prilepia na extrémne chladné povrchy.

Je dôleÏité, aby va‰a chladniãka bola udrÏiavaná ãistá, aby sa predi‰lo nechcen˘m
pachom. Rozsypané jedlo by malo byÈ okamÏite utreté, keìÏe by mohlo skysnúÈ a
po‰kvrniÈ plastické povrchy, ak sa nechá usadiÈ.

PouÏite vlaÏnú vodu zriedenú s jemn˘m mydlom alebo saponátom na vyãistenie
trvalej povrchovej úpravy va‰ej chladniãky.
Poutierajte ãistou vlhkou handrou a potom osu‰te.

ZovÀaj‰ok

Vnútraj‰ok

Po vyãistení

Upozornenie

Advertising