Starostlivosè a údrïba – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 129

Advertising
background image

Zvuk a hluk

UdalosÈ

Hlasnej‰ie zvukové

hladiny pri chode

chladniãky.

Hlasnej‰ie

zvukové hladiny

pri chode

kompresora.

VlhkosÈ sa zráÏa

na vnútorn˘ch

stenách

chladniãky.

Voda /VlhkosÈ

/ªad zvonka

chladniãky

VlhkosÈ sa zráÏa

na vonkaj‰ej

strane chladniãky

alebo medzi

dverami.

Vibrácie alebo

hluãn˘ zvuk.

Voda /VlhkosÈ

/ªad vo vnútri

chladniãky

MoÏná príãina

Dne‰né chladniãky majú zv˘‰enú
skladovaciu kapacitu a udrÏia viac
vyrovnané teploty.

Chladniãka sa dot˘ka stien alebo skríÀ.

Poãasie je horúce a vlhké, ão
zvy‰uje r˘chlosÈ tvorenia sa
námrazy a vnútorné potenie.

Dvere sú pootvorené.

Dvere sú otvárané príli‰ ãasto alebo
príli‰ dlhé.

Je vlhké poãasie.

Dvere sú pootvorené, spôsobujúc, Ïe
chladn˘ vzduch z vnútra chladniãky sa
zráÏa s tepl˘m zvonka.

Podlaha nie je rovná alebo slabá.
Chladniãka sa k˘va na podlahe, keì sa
jemne pohne.

Chladniãka beÏí pri vy‰‰ích tlakoch poãas
spustenia v zapnutom cykle.

Predmety umiestnené na vrchu
chladniãky vibrujú.

Riad vibruje na policiach v chladniãke.

Rie‰enie

Tento raz zavrite dvere úplne.

Toto je normálne pri vlhkom poãasí.
Keì je vlhkosÈ niωia, vlha by mala
zmiznúÈ.

Viì problémovú sekciu
otváranie/zatváranie dverí.

PosuÀte chladniãku tak, aby sa
nedot˘kala stien alebo chladniãky.

Toto je normálne.

Je normálne, Ïe riad trochu vibruje. Riad
trochu posuÀte. Uistite sa, Ïe je
chladniãka vyrovnaná a pevne
umiestnená na podlahe.

Ubezpeãte sa, Ïe je podlaha vyrovnaná
a pevná môÏe adekvátne udrÏaÈ
chladniãku.

OdloÏte predmety.

Je normálne, Ïe sú hladiny zvuky vy‰‰ie.

Toto je normálne. Zvuk sa vyrovná ako
chladniãka pokraãuje v prevádzke.

Otvárajte dvere menej ãasto.

129

StarostlivosÈ a údrÏba

Advertising