LG GR-L227YLQA User Manual

Page 101

Advertising
background image

101

Dba∏oÊç i konserwacja

Wykrywanie i usuwanie usterek

Przed wezwaniem technika z punktu serwisowego zapoznaj si´ z poni˝szà tabelkà.
Mo˝e to oszcz´dziç Ci i czasu i wydatków. Poni˝szy wykaz zawiera zwyczajne
sytuacje i zdarzenia, które nie zosta∏y spowodowane niew∏aÊciwym wykonaniem lub
wadà materia∏owà tego urzàdzenia.

Mo˝liwa przyczyna

Prze∏àcznik lodówki jest wy∏àczony.

Lodówka jest w trakcie rozmra˝ania

Wtyczka wysun´∏a si´ z gniazdka
sieciowego.

Awaria zasilania. Sprawdê czy lampy w
mieszkaniu si´ Êwiecà.

Ta lodówka jest wi´ksza od tej, jakà
posiada∏eÊ wczeÊniej.

Temperatura w pomieszczeniu lub na
zewnàtrz domu jest wysoka.

Lodówka by∏a niedawno wy∏àczona na
pewien okres.

Niedawno do lodówki w∏o˝ono wi´kszà
iloÊç ciep∏ych lub goràcych produktów.

Drzwi by∏y otwierane zbyt cz´sto lub na
zbyt d∏ugo.

Drzwi komory lodówki lub zamra˝arki sà
byç mo˝e nieco uchylone.

Regulator lodówki jest ustawiony na zbyt
niskà temperatur´.

Uszczelka komory lodówki lub
zamra˝alnika jest brudna, zu˝yta,
pop´kana lub niew∏aÊciwie za∏o˝ona.

Termostat utrzymuje sta∏à temperatur´
wewnàtrz komory lodówki.

Ârodek zaradczy

Ustaw prze∏àcznik lodówki, patrz
nastawy prze∏àczników

Jest to sytuacja normalna w przypadku
lodówek z w pe∏ni zautomatyzowanym
rozmra˝aniem. Cykl rozmra˝ania jest
powtarzany okresowo.

Upewnij si´, czy wtyczka jest prawid∏owo
umieszczona w gniazdku sieciowym/

Skontaktuj si´ z miejscowym zak∏adem
energetycznym.

To normalne. Wi´ksze i bardziej wydajne
urzàdzenie pracuje d∏u˝ej w tych
warunkach

To normalne, ˝e w takich warunkach
lodówka pracuje d∏u˝ej.

Sch∏odzenie lodówki wymaga kilku
godzin pracy.

W∏o˝enie ciep∏ych produktów powoduje,,
˝e lodówka musi pracowaç d∏u˝ej, zanim
osiàgni´cia zostanie nastawiona
temperatura wewnàtrz urzàdzenia.

Ciep∏e powietrze, dostajàce si´ do
wn´trza lodówki powoduje, ˝e
urzàdzenie pracuje d∏u˝ej. Staraj si´
rzadziej otwieraç drzwi.

Upewnij si´, czy lodówka jest
wypoziomowana. Odsuƒ produkty i
pojemniki z okolic drzwi. Patrz has∏o
“Otwieranie / zamykanie drzwi” w tabeli
poni˝ej.

Ustaw regulator lodówki na wy˝szà
temperatur´ dbajàc o to, by temperatura
wewnàtrz lodówki nadal by∏a w∏aÊciwa.

WyczyÊç lub wymieƒ uszczelk´.
Szczeliny w uszczelce drzwi mogà
powodowaç, ˝e lodówka pracuje d∏u˝ej,
aby utrzymaç ˝àdanà temperatur´.

To normalne. Lodówka w∏àcza si´ i
wy∏àcza aby utrzymaç sta∏à temperatur´
wewnàtrz komory.

Dzia∏anie lodówki

Spr´˝arka

lodówki nie

dzia∏a

Lodówka

pracuje zbyt

intensywnie

lub zbyt d∏ugo

Zdarzenie

Advertising