Ako demontovaè ãasti, Starostlivosè a údrïba – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 124

Advertising
background image

124

Ako demontovaÈ ãasti

Svietidlo

mraziaceho

oddelenia

Poliãka mrazniãky

Poliãka do dverí a

upevnenie

Zásobník na ºad

Po pouÏití

v˘dajného

automatu

Zdvihnite poliãku na dverách drÏiac obe
strany ( ) a vytiahnite ( ) smerom.

PridrÏte zásobník na ºad tak ako je zobrazené
na obrázku vpravo a súãasne s jemn˘m
nadvihnutím ( ) ho vytiahnite ( ).

Nerozoberajte zásobník na ºad, pokiaº to nie
je nevyhnutné.
Zásobník vyberajte oboma rukami, aby vám
nespadol.

DemontáÏ je vykonaná v opaãnom poradí ako montáÏ. Uistite sa, Ïe ste odpojili
prípojnú zástrãku pred demontáÏou a montáÏou. Nikdy nepouÏívajte nadmernú
silu na demontáÏ ãastí. âasti sa môÏu po‰kodiÈ.

POZNÁMKA

StarostlivosÈ a údrÏba

1

2

!

!!

Oddeľte lampu tak, že ju potiahnete smerom

von ( ), pričom jemne stláčajte ( ) a otáčajte

( ) kryt lampy.Otočte žiarovku proti smeru

hodinových ručičiek.Použite maximálne

40-wattovú žiarovku, ktorú si môžete zakúpiť

v servisnom stredisku.

Ak chcete poličku vytiahnuť, zatlačte ju

doľava, trochu nadvihnite jej ľavú časť

( ), zdvihnite pravú časť ( )

a vytiahnite poličku.

Zberač vody nemá funkciu automatického

vypúšťania vody. Mali by ste ho pravidelne

čistiť.Odnímte kryt potiahnutím prednej

strany krytu zberača vody a osušte ho

handrou. Potiahnite kryt úplne dopredu

( ) a jemným potiahnutím zadnej strany

krytu smerom hore ( ) ho vytiahnite.( )

Vyčistite dlážku a položte na ňu suchú handru.

Advertising