LG GR-L227YLQA User Manual

Page 92

Advertising
background image

92

Pojemnik podr´czny (tylko w niektórych modelach)

Eksploatacja

Otwórz drzwi pojemnika podr´cznego

Mo˝esz si´gaç do pojemnika podr´cznego
bez otwierania drzwi komory lodówki, co
przynosi oszcz´dnoÊç zu˝ycia pràdu.

Z chwilà otwarcia drzwi do pojemnika
podr´cznego zapala si´ lampka wewnàtrz
komory lodówki. Dzi´ki temu mo˝na ∏atwo
odszukaç w pojemniku potrzebne artyku∏y.

Nigdy nie wykorzystuj drzwi pojemnika
podr´cznego jako sk∏adanego stoliczka i
uwa˝aj, by nie uszkodziç ich ostrym
narz´dziem.

Nigdy nie opieraj ràk na opuszczonych
drzwiach ani nie naciskaj ich zbyt mocno.

Pojemnik podr´czny nie mo˝e funkcjonowaç
prawid∏owo przy zdj´tej pokrywie
wewn´trznej.

Grozi to nie tylko uszkodzeniem drzwi
pojemnika podr´cznego, ale równie˝ mo˝e
spowodowaç obra˝enia cia∏a dziecka

Sposób

u˝ytkowania

Nigdy

nie k∏adê ci´˝szych

przedmiotów na

drzwiach pojemnika

podr´cznego ani nie

pozwalaj dzieciom

wieszaç si´ na nich

Nigdy nie zdejmuj

wewn´trznej

pokrywy pojemnika

podr´cznego

Nie wykorzystuj

drzwi pojemnika

podr´cznego jako

podstawki

Advertising