Dba∏oêç i konserwacja – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 102

Advertising
background image

Spr´˝arka

lodówki nie dzia∏a

Zdarzenie

Temperatury sà

zbyt niskie

Temperatura w ko-

morze zamra˝arki

jest zbyt niska, zaÊ

w komorze lodówki

– jest prawid∏owa.

Temperatura w

ko-morze

lodówki lub

zamra˝arki jest

zbyt wysoka

Temperatury sà

zbyt wysokie

Mi´so przechowy-

wane w pojemniku

na Êwie˝e mi´so

pokrywa si´

szronem.

˚ywnoÊç przecho-

wywana w szufla-

dach zaczyna

zamarzaç.

Mo˝liwa przyczyna\

Termostat utrzymuje sta∏à temperatur´
w komorze lodówki.

Regulator zamra˝arki ustawiono na zbyt
niskà temperatur´.

Regulator zamra˝arki ustawiono na zbyt
wysokà temperatur´.

Regulator lodówki ustawiono na zbyt
wysokà temperatur´.
Nastawa lodówki ma pewien wp∏yw na
temperatur´ w komorze zamra˝arki.

Drzwi sà otwierane zbyt cz´sto lub
pozostajà otwarte zbyt d∏ugo.

Drzwi pozostajà nieco uchylone.

Przed chwilà do komory w∏o˝ono zbyt
du˝o ciep∏ej lub goràcej ˝ywnoÊci.

Zasilanie lodówki zosta∏o przerwane na
d∏u˝szy okres czasu.

Regulator lodówki ustawiono na zbyt
niskà temperatur´.

Regulator lodówki ustawiono na zbyt
niskà temperatur´.

Aby zapewniç mo˝liwie najd∏u˝szy czas
przydatnoÊci do spo˝ycia mi´so nale˝y
przechowywaç w temperaturze
nieznacznie poni˝ej temperatury
krzepni´cia wody ( 0 ˚C).

Ârodek zaradczy

To normalne. Spr´˝arka lodówki
okresowo w∏àcza si´ i wy∏àcza, aby
utrzymaç sta∏à temperatur´ wewnàtrz
komory lodówki.

Zmieƒ nastaw´ regulatora zamra˝arki
lub lodówki na odpowiednio ni˝szà
temperatur´ tak, aby zapewniç w∏aÊciwà
temperatur´ w zamra˝arce i w lodówce.

Zmieƒ nastaw´ regulatora zamra˝arki
lub lodówki na odpowiednio ni˝szà
temperatur´ tak, aby zapewniç w∏aÊciwà
temperatur´ w zamra˝arce i w lodówce.

Ciep∏e powietrze wchodzi przez otwarte
drzwi do wn´trza komory lodówki lub
zamra˝arki.
Nie otwieraj tak cz´sto drzwi.

Zamknij dok∏adnie drzwi.

Zaczekaj na ustabilizowanie si´
nastawionej temperatury w komorze.

Ca∏kowite wystudzenie komór
urzàdzenia wymaga kilku godzin pracy.

To normalne, poniewa˝ nast´puje
krystalizacja wody pochodzàcej z wilgoci
zawartej w mi´sie.

Zmieƒ nastaw´ regulatora lodówki na
odpowiednio wy˝szà temperatur´.

Jak wy˝ej.

Zmieƒ nastaw´ regulatora zamra˝arki na
odpowiednio wy˝szà temperatur´.

Temperatura w ko-

morze lodówki jest

zbyt niska, zaÊ w

komorze zamra˝arki

– jest prawid∏owa.

102

Dba∏oÊç i konserwacja

Advertising