Péãe a údrïba – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 78

Advertising
background image

Zápach v

chladniãce

Závada

Dvefie nedovírají.

Dvefie nedovírají.

Zásuvky lze

posouvat pouze s

obtíÏemi.

Dávkovaã

Dávkovaã

nevydává led

Otevírání/zavírání

dvefií/zásuvek

MoÏná pfiíãina

Potraviny se dot˘kají police nad
zásuvkou.

Jsou zneãi‰tûna vodítka zásuvky.

Zásobník ledu je prázdn˘.

Nastavená teplota mrazniãky je pfiíli‰
vysoká.

Je uzavfien hlavní vodovodní uzávûr.

Dvefie chladniãky ãi ledniãky nejsou
uzavfiené.

Chladniãka není ve vodorovné poloze.
Po men‰ím posunutí se na podlaze viklá.

Podlaha není plochá nebo je slabá.
Chladniãka se po men‰ím posuvu na
podlaze viklá.

Chladniãka se dot˘ká zdi nebo nábytku.

Je zapotfiebí vyãistit vnitfiek.

Ve chladniãce jsou potraviny uvolÀující
v˘razn˘ zápach.

Nûkteré nádoby a balicí materiál vydávají
zápach.

Balené potraviny zabraÀují dovfiení
dvefií.

Dvefie byly zavfieny pfiíli‰ silnû a proto
do‰lo k pootevfiení protûj‰ích dvefií.

Náprava

Zajistûte uzavfiení obou dvefií.

Otevfiete hlavní vodovodní uzávûr a
vyãkejte dobu potfiebnou pro vytvofiení
ledu. Po vytvofiení ledu by mûl dávkovaã
fungovat.

Nastavte niП‰н teplotu mrazniãky, aby
byly vytváfieny kostky ledu. Po
vytvofiení první dávky ledu by mûl
dávkovaã fungovat.

Oãistûte zásuvku a vodítka.

Zajistûte vodorovnou podlahu, jeÏ mÛÏe
b˘t náleÏitou oporou pro chladniãku.
Pro úpravu propadlé nebo naklonûné se
obraÈte na fiemeslníka.

PfiesuÀte chladniãku.

Zmen‰ete mnoÏství potravin v zásuvce.

Sefiiìte v˘‰ku nastavovacím ‰roubem.

PouÏijte jiné nádoby nebo jinou znaãku
balicího materiálu.

PfiesuÀte obaly, jeÏ brání dovfiení dvefií.

Pomalu uzavfiete oboje dvefie.

Potraviny dÛkladnû zabalte.

Vyãistûte vnitfiek houbou, teplou vodou a
jedlou sodou.

Po spadnutí první dávky ledu do
zásobníku by mûl dávkovaã fungovat.

78

Péãe a údrÏba

Advertising