In‰talácia – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 111

Advertising
background image

111

Opätovné osadenie dverí

In‰talácia prívodnej trubky na vodu

PresuÀte chladniãku prieãne cez prístupové
dvere ako je to zobrazené na obrázku vpravo.

Prevádzka automatického v˘robníka ºadu potrebuje tlak vody 147~834 kPa
(1.5Prevádzka automatického v˘robníka ºadu potrebuje tlak vody 147~834 kPa
(1.5~8.5 kgf/cm

2

) (âo znamená, Ïe jednorazov˘ papierov˘ pohár (180 cc) sa naplní

za 3 sekundy).8.5 kgf/cm

2

) (âo znamená, Ïe jednorazov˘ papierov˘ pohár (180 cc)

sa naplní za 3 sekundy).
Ak tlak vody nedosiahne hodnotu 147 kPa (1.5 kgf/cm

2

) alebo niωiu, je potrebné

zakúpiÈ samostatné tlakové ãerpadlo pre beÏnú automatickú v˘robu ºadu a prívod
studenej vody.
DodrÏte dæÏku trubice prívodu vody do 8 m a dávajte pozor, aby sa trubica
neoh˘bala. Ak je trubica 8 m alebo dlh‰ia, môÏe to spôsobiÈ problémy v prívode
vody kvôli tlaku odvodÀovania.
Nain‰talujte trubicu prívodu vody v mieste, kde nie je vystavená teplu.

Pripojte len k zdroju pitnej vody.
Na in‰taláciu si preãítajte pokyny k súprave vodného filtra.

Namontujte ich v opaãnom poradí ako pri ich zvesovaní potom, ako ste ich preniesli
cez prístupové dvere.

PresuÀte

chladniãku

Pred

in‰taláciou

Upozornenie

1

2

3

4

5

Max

FR

Z

TEM

P

RE

F

TEM

P

Min

5

4

3

2

1

Max

In‰talácia

Advertising