Pfiihrádka na víno (pouze nûkteré modely), Obsluha – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 67

Advertising
background image

Obsluha

67

Police (pouze nûkteré modely)

Pfiihrádka na vejce (pouze nûkteré modely)

Pfiihrádku na vejce mÛÏete umístit dle potfieby kdekoli.

Zásadnû pfiihrádku na vejce nepouÏívejte jako zásobník ledu. MÛÏe puknout.

Pfiihrádku na vejce zásadnû nevkládejte do mrazniãky ani do prostoru pro
obãerstvení.

POZNÁMKA

!

"Pfiihrádka na víno (pouze nûkteré modely)

V pfiípadû, Ïe chcete vloÏit drÏák na víno :
Uchopte drÏák na víno v horní ãásti , vloÏte jej
do boãní ãásti pfiihrádky

a vytáhnûte jej

smûrem dolÛ

.

V pfiípadû, Ïe chcete drÏák na víno vyjmout:
Uchopte drÏák na víno v horní ãásti

➂ a

vytáhnûte jej ven

➃.

V tomto rohovém drÏáku lze horizontálnû skladovat
láhve. Lze jej pfiipevnit k libovolné pfiihrádce.

Lahve mohou b˘t v tomto drÏáku na víno
skladovány pfiíãnû.

Nastavení rohové

pfiihrádky na víno

(pouze u vybran˘ch

modelÛ)

(Typ-1)

(Typ-2)

Vy‰‰í pfiedmûty jako napfi. kanistry ãi lahve mÛÏete v lednici skladovat tak, Ïe
jednodu‰e zatlaãíte pfiední pÛlku poliãky pod její zadní ãást. AÏ budete chtít
poliãku vrátit zpût do pÛvodní polohy, vytáhnûte ji smûrem k sobû.

Sklopná police

[Typ-1]

[Typ-2]

Advertising