Demontáï dvefií, Instalace – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 58

Advertising
background image

DemontáÏ dvefií

Jsou-li dvefie místnosti, do které chcete chladniãku
instalovat, pfiíli‰ úzké, demontujte dvefie chladniãky
a proneste ji dvefimi místnosti bokem.

Nebezpeãí úrazu elektrick˘m proudem
Pfied instalací odpojte síÈovou ‰ÀÛru od elektrické zásuvky.
V opaãném pfiípadû mÛÏe dojít k závaÏnému
ãi smrtelnému úrazu.

Sejmûte spodní kryt zvednutím nahoru, demontujte
sponu, zatlaãte na oblast ( ) oznaãenou na
obrázku vpravo a vytáhnûte trubku pfiívodu vody.

DemontáÏ dolního

krytu a pfiívodní

hadice vody

V˘straha

DemontáÏ dvefií

mrazniãky

DemontáÏ dvefií

chladniãky

Instalace

58

1) Vy‰roubováním ‰roubÛ demontujte kryt

závûsu. Poté rozpojte v‰echny spojovací
vodiãe s v˘jimkou zemnicího vodiãe.

2) Demontujte drÏák pootoãením proti smûru

hodinov˘ch ruãiãek ( ) a poté zdvihnûte
horní závûs (

).

3) Demontujte dvefie mrazniãky nadzdvihnutím.

V tomto momentu by dvefie mûly b˘t
dostateãnû nadzdvihnuté pro kompletní
vyjmutí pfiívodní hadice vody

1) Povolte ‰rouby krytu závûsu a demontujte

jej. Rozpojte pfiípadné spojovací vodiãe s
v˘jimkou uzemnûní.

2) Pootoãením ve smûru hodinov˘ch ruãiãek

demontujte drÏák ( ) a poté
nadzdvihnutím demontujte horní závûs
(

).

3) Nadzdvihnutím demontujte dvefie

chladniãky.

Je-li konec hadice deformovan˘ nebo odfien˘, odfiíznûte jej.

POZNÁMKA

Pfii odstraÀování horního závûsu se vyvarujte pádu dvefií smûrem dopfiedu.

POZNÁMKA

PfiesuÀte dvefie chladniãky skrze dvefie místnosti a poloÏte je na podlahu, av‰ak
nepo‰koìte pfii tom pfiívodní hadici vody.

POZNÁMKA

Dolní kryt

Dolní závûs

Dolní závûs

DrÏák

Pfiívodní hadice vody

Spojovací
vodiãe

Spojovací

vodiãe

Kryt
závûsu

Horní závûs

Horní závûs

DrÏák

Horní závûs

Zemnicí vodiã

Advertising