Obsluha – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 117

Advertising
background image

117

Vyhoìte ºad (pribliÏne 20 kusov) a vodu (pribliÏne 7 pohárov), vyroben˘ch po

hneì in‰talácii chladniãky.

Poãiatoãn˘ ºad alebo voda môÏu obsahovaÈ ãiastky alebo pach z prívodnej trubice

vody alebo zo zásobníka vody. Toto je potrebné v prípade, Ïe chladniãka nebola

pouÏívaná dlh‰ie obdobie.

Nepú‰Èajte deti k v˘dajnému automatu.

Deti môÏu nesprávne zatlaãiÈ spínaã alebo po‰kodiÈ svietidlá.

Dávajte pozor, aby potraviny neblokovali

priechod ºadu.

Ak sú potraviny umiestnené pri vstupe do

priechodu ºadu, môÏu blokovaÈ v˘daj ºadu.

Priechod ºadu môÏe byÈ takisto pokryt˘

ºadov˘m prachom ak je pouÏívan˘ len drten˘

ºad. V takom prípade je potrebné odstrániÈ

nahromaden˘ ºadov˘ prach.

Nikdy neskladujte plechovky s nápojmi

alebo iné potraviny v zásobníku na ºad z

dôvodu r˘chleho chladenia.

Takéto úkony môÏu po‰kodiÈ automatick˘

v˘robník ºadu.

Nikdy nepouÏívajte tenké kry‰tálové poháre alebo riad na zber ºadu.

Takéto poháre alebo nádoby sa môÏu rozbiÈ.

Najprv vloÏte do pohára ºad pred t˘m, ako ho naplníte vodou alebo in˘mi

nápojmi.

Voda sa môÏe vyliaÈ ak sa ºad pridáva do plného pohára.

Nikdy sa nedot˘kajte rukou ani in˘m nástrojom v˘pustu ºadu.

Dotyk môÏe spôsobiÈ ulomenie ãasti alebo poranenie ruky.

Nikdy neskladajte kryt v˘robníka ºadu.

Z ãasu na ãas vyrovnajte hladinu tak, aby bol zásobník ºadu vyrovnane

naplnen˘ ºadom.

ªad sa hromadí v blízkosti v˘robníka ºadu. TakÏe, niekedy môÏe v˘robník ºadu

povaÏovaÈ zásobník ºadu za pln˘ a zastaví v˘robu ºadu.

Ak je vydávan˘ sfarben˘ ºad okamÏite kontaktujte servisné centrum a zastavte

pouÏívanie.

Nikdy nepouÏívajte príli‰ úzky alebo hlbok˘ pohár.

Priechod ºadu môÏe byÈ upchat˘ ºadom a teda chladniãka nefunguje.

DrÏte pohár v dostatoãnej vzdialenosti od v˘pustu ºadu.

Pohár umiestnen˘ príli‰ blízko môÏe brániÈ v˘daju ºadu.

Varovanie

Obsluha

Dvierka

mrazniãky

Funkcia diagnostiky (zistenie poruchy)

Funkcia diagnostiky automaticky zisÈuje poruchu, ak je v produkte nájdená porucha
poãas uÏívania chladniãky.
Ak sa na produkte vyskytne porucha, nie je vyznaãená stisnutím tlaãidla a beÏná
indikácie nie je vykonaná. V takomto prípade neodpojte zariadenie ale okamÏite
zavolajte miestne servisné centrum. Servisn˘ technik by potreboval veºa ãasu na
zistenie poruchovej ãasti ak je chladniãka vypnutá.

Voda je chladená zatiaº ão je uskladnená vo vodnom zásobníku v chladiacom
oddelení a s tadiaº ide do v˘dajného automatu.
ªad je vyrában˘ v automatickom v˘robníku ºadu a s tadiaº je transportovan˘ do
v˘dajného automatu a rozdelen˘ na drven˘ alebo kockov˘ ºad.

Ako je dodávan˘

ºad/studená voda

Je normálne, Ïe je voda nie je ºadová od zaãiatku. Ak chcete chladnej‰iu vodu,
pridajte si do pohára ºad.

POZNÁMKA

Ostatné funkcie

Upozornenie na otvorené dvere

Ak sú dvere chladniãky a domáceho baru otvorené alebo nesprávne zavreté dlh_ie
ako minútu zaznejú 3 krát varovné zvukové signály v intervale 30 sekúnd.
Prosím, kontaktujte miestne servisné centrum ak varovné signály znejú aj po riadnom
uzatvorení dvier chladniãky.

Advertising