Uchovávání potravin, Doporuãení pro uchovávání potravin – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 71

Advertising
background image

71

Uchovávání potravin

V chladniãce uchovávejte ãerstvé potraviny. DÛleÏit˘m faktorem ovlivÀujícím
zachování ãerstvosti a chuti potravin je míra jejich zmrazení, resp. roztátí.
Neuchovávejte potraviny, které se kazí za nízk˘ch teplot, tj. napfiíklad banány a
melouny.
Horké potraviny nechte pfied vloÏením do spotfiebiãe vychladnout. Po vloÏení hork˘ch
potravin mÛÏe dojít k pokaÏení ostatních potravin a dále se zvy‰uje spotfieba elektrické
energie.
Potraviny uchovávejte zabalené vinylovou fólií nebo v nádobkách s víkem. Zamezíte
tak odpafiování vlhkosti a napomÛÏete uchování chuti a v˘Ïivné hodnoty potravin.
Neblokujte pfiívody vzduchu potravinami. Plynulá cirkulace vzduchu zaji‰Èuje
rovnomûrnou teplotu v chladniãce.
Neotevírejte dvefie pfiíli‰ ãasto. Otevfien˘mi dvefimi do chladniãky vniká tepl˘ vzduch a
zpÛsobuje vzrÛst teploty.
Do dvefiních pfiihrádek zásadnû nevkládejte nadmûrné mnoÏství potravin – mohly by
se opírat o vnitfiní pfiihrádky a zabraÀovat dvefiím v fiádném dovfiení.

Nevkládejte do mrazniãky lahve – pfii zmrznutí obsahu by mohly puknout.
Rozmrzlé potraviny opûtovnû nezmrazujte. Pfii opûtovném zmrazování dochází ke
ztrátû chuti a v˘Ïivné hodnoty.
Uchováváte-li po del‰í dobu mraÏené potraviny, napfi. zmrzlinu, umístûte je do
police a nikoli do dvefiní pfiihrádky.
Nedot˘kejte se mokr˘ma rukama zmrzl˘ch potravin ani nádob, zejména, pokud
jsou kovové; umístûte sklenûné v˘robky do pfiihrádky v ledniãce.

- Hrozí nebezpeãí omrzlin; v pfiípadû zmrznutí obsahu mohou tyto v˘robky prasknout

a zpÛsobit zranûní.

Do horních polic chladniãky nevkládejte vlhké potraviny. V pfiímém kontaktu s
ochlazen˘m vzduchem by mohlo dojít k jejich zmrazení.
Pfied vloÏením potraviny vÏdy oãistûte. Ovoce a zeleninu omyjte a otfiete a balené
potraviny otfiete, zamezíte tak zkaÏení sousedních potravin.
Uchováváte-li vejce v pfiihrádce pro vejce, ovûfiujte jejich ãerstvost a uchovávejte je ve
svislé poloze – vydrÏí déle ãerstvá.

Mrazniãka

Chladniãka

Doporuãení pro uchovávání potravin

Je-li chladniãka umístûna na teplém a vlhkém místû, mÛÏe se pfii ãastém otevírání
dvefií nebo uchovávání vût‰ího mnoÏství zeleniny sráÏet vlhkost, jeÏ v‰ak neovlivÀuje
funkci spotfiebiãe. SraÏenou vlhkost odstraÀte vhodn˘m hadfiíkem.

POZNÁMKA

Advertising