Wpisy do poradnika, Wprowadzenie, Wa˝ne instrukcje dotyczàce bezpieczeƒstwa – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 81

Advertising
background image

Wpisy do poradnika

Numer modelu i numer fabryczny mo˝na znaleêç wewnàtrz obudowy lub na tylnej Êciance
komory lodówki tego urzàdzenia. Te numery sà nadawane indywidualnie i nie mogà wystàpiç na
innych urzàdzeniach. PowinieneÊ zapisaç tutaj potrzebne dane i zachowaç ten podr´cznik jako
trwa∏y zapis dotyczàcy Twojego zakupu. Podaj te informacje w tym miejscu.

Data zakupu

:

Nazwa sklepu

:

Adres sklepu

:

Telefon do sklepu

:

Numer modelu

:

Numer fabryczny

:

Przed rozpocz´ciem u˝ytkowania lodówka musi zostaç prawid∏owo zainstalowana i
ustawiona zgodnie z instrukcjà instalowania, zawartà w niniejszym poradniku

Nigdy nie wyjmuj wtyczki lodówki z gniazdka ciàgnàc za kabel. Zawsze dobrze uchwyç
korpus wtyczki i wyciàgnij jà wprost z gniazdka.

Podczas odsuwania urzàdzenia od Êciany uwa˝aj, aby nie przejechaç kó∏eczkami
przez kabel zasilajàcy ani nie uszkodziç go w inny sposób.

Gdy Twoja lodówka pracuje, nie dotykaj zimnych powierzchni w komorze zamra˝arki,
w szczególnoÊci wilgotnymi lub mokrymi r´kami. Skóra mo˝e przywrzeç do tych
wyjàtkowo zimnych powierzchni.

Wyjmuj zawsze wtyczk´ kabla zasilajàcego z gniazdka przed czyszczeniem
urzàdzenia lub podejmowaniem innych zabiegów. Nigdy nie dotykaj wtyczki mokrymi
d∏oƒmi, bo grozi to pora˝eniem elektrycznymi lub zranieniem.

Nigdy nie uszkodê, nie przerabiaj, nie zginaj mocno, nie wyrywaj ani nie skr´caj kabla
zasilajàcego poniewa˝ jego uszkodzenie mo˝e spowodowaç po˝ar lub pora˝enie
pràdem. Upewnij si´ czy urzàdzenie jest prawid∏owo uziemione.

Nigdy nie wk∏adaj do zamra˝arki produktów w opakowaniach szklanych poniewa˝
mogà one p´kaç w wyniku rozszerzenia si´ ich zawartoÊci po zamro˝eniu.

Nigdy nie wk∏adaj ràk do pojemnika z lodem w uk∏adzie automatycznego zamra˝ania
lodu. Dzia∏anie tego zespo∏u mo˝ne spowodowaç zranienie.

Urzàdzenie nie jest przewidziane do u˝ytkowania bez nale˝ytego nadzoru przez ma∏e
dzieci lub osoby niedo∏´˝ne.

Nale˝y zapewniç nadzór nad tym by ma∏e dzieci nie bawi∏y si´ tym urzàdzeniem.

Nigdy nie dopuszczaj do tego, by ktokolwiek wspina∏ si´, siada∏, stawa∏ lub wiesza∏ si´
na drzwiach pojemnika podr´cznego. Takie dzia∏ania mogà spowodowaç uszkodzenie
lodówki, a nawet jej przewrócenie, co grozi powa˝nymi obra˝eniami.

JeÊli to mo˝liwe, pod∏àcz lodówk´ do oddzielnego gniazdka sieciowego aby nie
dopuÊciç do przecià˝enia sieci przez lodówk´ i inne urzàdzenia oraz lampy w domu,
co mog∏oby spowodowaç przerw´ w zasilaniu.

Lodówko-zamra˝arka powinna byç ustawiona w taki sposób, aby zapewniç ∏atwy
dost´p do gniazdka zasilania, by mo˝na jà by∏o w razie potrzeby szybko wy∏àczyç.

JeÊli kabel zasilajàcy jest uszkodzony, nale˝y go wymieniç w zak∏adzie producenta, w
punkcie serwisowym lub przez osob´ wykwalifikowanà, aby uniknàç zagro˝enia.

Nie wolno modyfikowaç lub przed∏u˝aç kabla zasilania.

Zagro˝enie pora˝enia pràdem lub po˝aru.

Nie u˝ywaj

przed∏u˝acza

Dost´p do

gniazdka zasilania

Wymiana kabla

zasilajàcego

Ostrze˝enie

Wprowadzenie

81

Wa˝ne instrukcje dotyczàce bezpieczeƒstwa

Advertising