Dba∏oêç i konserwacja – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 99

Advertising
background image

Dba∏oÊç i konserwacja

99

Oddziel pojemnik (

) do góry.

Oddziel górnà pó∏k´ komory Êwie˝oÊci i
wyciàgnij pokryw´ komory Êwie˝oÊci (

)

Komora Êwie˝oÊci mo˝e zostaç wyj´ta
przez pociàgni´cie do góry.

Pojemnik

podr´czny

Aby zdjàç pokryw´ komory na warzywa,
nale˝y podciàgnàç pojemnik na warzywa
nieco ku przodowi (

), unieÊç przednià

cz´Êç pokrywy komory, jak to pokazuje
strza∏ka (

) i zdjàç pokryw´.

Pokrywa komory

na warzywa

Podczas zdejmowania komory na warzywa, szuflady na przekàski oraz pokrywy
pojemnika podr´cznego nale˝y upewniç si´ czy usuni´te zosta∏y wszystkie cz´Êci
znajdujàce si´ w drzwiach komory lodówki.

UWGA

Pokrywa lampy

lodówki

Advertising