Sposoby wyjmowania poszczególnych cz´êci, Dba∏oêç i konserwacja – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 98

Advertising
background image

98

Sposoby wyjmowania poszczególnych cz´Êci

Lampka w komorze

zamra˝arki

Pó∏ka komory

zamra˝arki

Rega∏ i wspornik w

drzwiach

Pojemnik na lód

Po u˝yciu

dozownika

Przytrzymaj pojemnik na lód tak jak to pokazano na
prawej ilustracji i pociàgnij cz´Êci (

) jednoczeÊnie

lekko podnoszàc cz´Êç (

).

Nie rozmontowywaç pojemnika na lód je˝eli nie
jest to konieczne.

U˝yj obu ràk podczas wyjmowania pojemnika,
aby nie upuÊciç go na ziemi´.

UnieÊ rega∏ znajdujàcy si´ wewnàtrz drzwi
przytrzymujàc go z obydwu stron (

), a nast´pnie

wyjmij rega∏ podciàgajàc go w kierunku wskazanym
strza∏kà (

).

Demonta˝ prowadzony jest w kolejnoÊci odwrotnej do monta˝u.

Przed podj´ciem czynnoÊci demonta˝u lub monta˝u upewnij si´ czy wtyczka kabla
zasilajàcego zosta∏a wyciàgni´cia z gniazdka.
Nigdy nie u˝ywaj nadmiernej si∏y do demonta˝u poszczególnych cz´Êci, aby ich nie
uszkodziç.

UWAGA

Dba∏oÊç i konserwacja

1

2

Zdejmij lampkę przez pociągnięcie jej na zewnątrz

(

  

) jednocześnie delikatnie naciskając (

  

) i

obracając (

  

) pokrywę. Odkręć żarówkę przeciwnie

do ruchu wskazówek zegara. Użyj żarówki

40-watt (maks.), którą można kupić w centrach

serwisowych.

Aby wyjąć półkę, naciśnij ją w lewo, podnieś

lekko lewą jej część (

  

), podnieś prawą jej

część do góry (

  

) i wyciągnij całą półkę.

Zbiornik na wodę nie ma funkcji opróżniania.

Należy go regularnie czyścić. Zdejmij

pokrywę przez pociągnięcie przedniej jej

części i wyczyść ją przy pomocy ściereczki.

Pociągnij pokrywę w pełni do przodu (

  

) i

pociągnij lekko do góry jej tylną część (

  

),

aby ją wyciągnąć. (

  

) Wyczyść podłogę oraz

pokrywę przy pomocy suchej ściereczki.!

!

!

Advertising