Umiestnenie potravín, Návrhy na skladovanie potravín – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 122

Advertising
background image

Návrhy na skladovanie potravín

122

Umiestnenie potravín

(Pozrite si ãasÈ identifikácia ãastí)

Skladovanie vína.

Uskladnenie mal˘ch potravín ako chleba,
malého obãerstvenia, atì.

Skladujte rôzne mrazené potraviny ako
mäso, ryby, zmrzlinu, mrazené ºahké jedlá,
atì.

Skladujte malé balené mrazené
potraviny.
Ako sa dvere otvoria teplota sa
pravdepodobne zv˘‰i. TakÏe
neskladujte dlhodobé potraviny ako
zmrzlinu, atì.

DrÏiak na víno

Zásuvka na

drobné potraviny

Polica

mraziaceho

oddelenia

Polica do dverí

mraziaceho

oddelenia

Zásuvka

mraziaceho

oddelenia

Kútik mlieãnych

v˘robkov

Nádoba na vajcia

Priehradka na

obãerstvenie

Polica

chladiaceho

oddelenia

Polica do dverí

chladiaceho

oddelenia

Zásuvka na

zeleninu

Zásuvka na

zeleninu

/zásuvka na mäso

Kútik konverzie

Skladujte mäso, ryby, kura, atì.. po
zabalení do tenkej fólii.
Skladujte suché.

Skladujte mlieãne produkty ako maslo, syry,
atì.

UloÏte túto nádobu na vajcia na správne
miesto.

Skladujte ãasto pouÏívané potraviny ako
nápoje, atì.

Skladujte prílohy alebo iné potraviny v
riadnej vzdialenosti.

Skladujte malé balené potraviny alebo
nápoje ako mlieko, dÏús, pivo, atì.

Skladujte zeleninu a ovocie.

Skladujte zeleninu, ovocie, mäso na
rozmrazenie, surové ryby, atì.. nastavenie
spínaãa konverzie podºa potreby.
Skontrolujte nastavenie spínaãa konverzie
pred uskladnením potravín.

Advertising