Montáï dvefií instalace pfiívodní hadice vody, Instalace – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 59

Advertising
background image

59

MontáÏ dvefií

Instalace pfiívodní hadice vody

Chladniãku pfiesuÀte pfiístupov˘mi dvefimi boãnû
dle obrázku vpravo.

Automat pro v˘robu ledu vyÏaduje tlak vody 147~834 kPa (1,5~8,5 kgf/cm

2

) –

jednorázov˘ papírov˘ kelímek (180 cc) bude zcela naplnûn za 3 sekundy.
Pokud voda nedosahuje tlaku 147 kPa (1,5 kgf/cm

2

), je pro normální v˘robu ledu a

dávkování chladné vody nezbytné samostatné tlakové ãerpadlo.
Pfiívodní hadice vody by nemûla mít celkovou délku vыt‰н neП 8 m a nemûla by b˘t
pfiehnutá. Je-li hadice dlouhá 8 m nebo více, mÛÏe v dÛsledku poklesu tlaku
docházet k potíÏím s pfiívodem vody.
Pfiívodní hadici vody instalujte v místû, kde nemÛÏe docházet k jejímu ohfievu.

Pfiipojujte pouze vodovodní pfiípojku s pitnou vodou.
Prostudujte pokyny pro instalaci soupravy pro filtraci vody.

Dvefie po pfiesunutí pfiístupov˘mi dvefimi namontujte v opaãném pofiadí vzhledem k
demontáÏi.

Pfiesun

chladniãky

Pfied instalací

Pozor

1

2

3

4

5

Max

FR

Z

TEM

P

RE

F

TEM

P

Min

5

4

3

2

1

Max

Instalace

Advertising