Odstraàování závad, Péãe a údrïba – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 75

Advertising
background image

75

Péãe a údrÏba

OdstraÀování závad

Dfiíve neÏ se obrátíte na servis, zkontrolujte tento seznam. MÛÏe Vám uspofiit ãas i
peníze. Tento seznam uvádí bûÏné potíÏe, jeÏ nevznikají v dÛsledku vad konstrukce
nebo materiálÛ tohoto spotfiebiãe.

MoÏná pfiíãina

Spínaã chladniãky je vypnut˘.

Chladniãka je v odmrazovacím reÏimu.

Zástrãka je odpojena od elektrické
zásuvky.

V˘padek napájení. Zkontrolujte bytové
osvûtlení.

Chladniãka je vыt‰н neП Vб‰ pfiedchozí
spotfiebiã.

Okolní ãi venkovní teplota je pfiíli‰
vysoká.

Chladniãka byla na del‰í dobu mimo
provoz.

Právû bylo vloÏeno vыt‰н mnoÏství
tepl˘ch nebo hork˘ch potravin.

Dvefie jsou otevfiené pfiíli‰ ãasto nebo
pfiíli‰ dlouho.

Dvefie chladniãky nebo mrazniãky
mohou b˘t pootevfiené.

Je nastavena pfiíli‰ nízká teplota
chladniãky.

Tûsnûní chladniãky nebo mrazniãky je
zneãi‰tûné, nadmûrnû opotfiebené,
prasklé nebo nedoléhá.

Termostat udrÏuje v chladniãce
konstantní teplotu.

Náprava

Nastavte ovládací prvky chladniãky.
Viz nastavení ovládacích prvkÛ.

Toto je bûÏné v pfiípadû chladniãek s
plnû automatick˘m odmrazováním. K
odmrazování dochází pravidelnû.

Zajistûte fiádné zasunutí zástrãky do
zásuvky.
ObraÈte se na místní rozvodnou
spoleãnost.

To je bûÏné. Vыt‰н a úãinnûj‰í zafiízené
mívají za shodn˘ch podmínek
kompresor v provozu déle.
Za tûchto podmínek je prodlouÏen˘
chod kompresoru bûÏn˘.

Kompletní zchlazení chladniãky trvá
nûkolik hodin.

Teplé potraviny prodluÏují chod
kompresoru aÏ do dosaÏení
poÏadované teploty.

Tepl˘ vzduch vstupující do chladniãky
prodluÏuje chod kompresoru.
Otevírejte dvefie ménû ãasto.
Ujistûte se, Ïe je chladniãka ve
vodorovné poloze. Vyjmûte z
nedovfien˘ch dvefií potraviny a nádoby.
Viz závady v oddílu
OTEVÍRÁNÍ/ZAVÍRÁNÍ dvefií.

Nastavte vy‰‰í, av‰ak dostateãnou
teplotu.

Vyãistûte nebo vymûÀte tûsnûní.
Netûsnosti dvefií prodluÏují chod
kompresoru, protoÏe dosaÏení
poÏadované teploty trvá déle.

To je bûÏné. Kompresor se pfii
udrÏování konstantní teploty zapíná a
vypíná.

Provoz

chladniãky

Kompresor

chladniãky

nepracuje.

Kompresor

chladniãky je v

chodu pfiíli‰

ãasto nebo

pfiíli‰ dlouho

Závada

Advertising