Místo instalace, Instalace – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 57

Advertising
background image

Instalace

57

Volba vhodného

umístûní

Místo instalace

1. Umístûte spotfiebiã na takové místo, kde

jej bude moÏné snadno pouÏívat.

2. Vyvarujte se umístûní spotfiebiãe do

blízkosti zdrojÛ tepla, na pfiím˘ sluneãní
svit a do vlhkého prostfiedí.

3.

∞C. Mohlo by

dojít k nepfiíznivému ovlivnûní v˘konu.

Tento spotfiebiã obsahuje provozní kapaliny (chladicí médium a mazivo) a je vyroben
ze souãástí a materiálÛ, které lze opûtovnû pouÏít a/nebo recyklovat.
V‰echny dÛleÏité materiály by mûly b˘t zasílány do sbûrného stfiediska odpadového
materiálu za úãelem zpracování (recyklace) a následného opûtovného pouÏití.
Informace o tomto postupu Vám poskytne místní instituce.

4. Pro zamezení vibrací musí b˘t chladniãka ve vodorovné poloze.

Pro zajitπtÏnÌ spr·vnÈ cirkulace vzduchu okolo
chladniËky prosÌm udræujte z obou stran i shora
dostateËnou mezeru a zachovejte vzd·lenost alespoÚ

5

cm od zadnÌ stÏny.

Likvidace

pouÏitého

spotfiebiãe

5. Neinstalujte chladniãku v prostfiedí s v˘skytem teplot niωích neП 5

Advertising