Rie‰enie problémov, Starostlivosè a údrïba – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 127

Advertising
background image

127

StarostlivosÈ a údrÏba

Rie‰enie problémov

Pred ohlásením servisu si prezrite tento zoznam. MôÏe vám to u‰etriÈ ãas ale aj
peniaze. Tento zoznam zah⁄Àa beÏné udalosti, ktoré nie sú dôsledkom chybnej
v˘roby alebo materiálov na tomto prístroji.

MoÏná príãina

Regulátor chladniãky je vypnut˘.

Chladniãka je v rozmrazovacom cykle.

Zástrãka je vytiahnutá.

V˘padok prúdu. Skontrolujte domáce
svetlá.

Chladniãka je väã‰ia ako va‰a
predchádzajúca.

Izbová teplota alebo vonkaj‰ie poãasie
je horúce.

Chladniãka bola nedávno odpojená na
urãitú dobu.

Väã‰ie mnoÏstvo teplého alebo
horúceho jedla bolo nedávno
uskladnené.

Dvere sú otvárané príli‰ ãasto alebo
príli‰ dlho.

Dvere chladniãky alebo mrazniãky
môÏu byÈ pootvorené.

Regulátor chladniãky je nastaven˘ na
príli‰ chladno.

Tesnenie chladniãky alebo mrazniãky
je ‰pinavé, opotrebované, prasknuté
alebo zle nasadené.

Termostat udrÏuje chladniãku v
kon‰tantnej teplote.

Rie‰enie

Nastavte regulátor chladniãky. Viì
nastavenie regulátora.

Toto je normálne pri chladniãkách s plne
automatick˘m rozmrazovaním.
Rozmrazovací cyklus sa vyskytuje pravidelne.
Uistite sa, ãi je zástrãka zasunutá v
zásuvke.

Zavolajte miestnej elektrickej
spoloãnosti.

Toto je normálne. Väã‰ie, v˘konnej‰ie

jednotky beÏia dlh‰ie v t˘chto

podmienkach.

Je normálne, Ïe chladniãka pracuje
dlh‰ie za t˘chto podmienok.

Trvá niekoºko hodín, k˘m chladniãka
úplne vychladne.

Teplé jedlo spôsobí, Ïe chladniãka
beÏí dlh‰ie aÏ pokiaº nie je dosiahnutá
poÏadovaná teplota.

Ak do chladniãky vnikne tepl˘ vzduch,
spôsobí Ïe chladniãka beÏí dlh‰ie.
Otvárajte dvere menej ãasto.

Uistite sa, Ïe je chladniãka vyrovnaná.
DrÏte potraviny a nádoby tak, aby
neblokovali dvere. Viì ãasÈ s problémom
OTVÁRANIE/ZATVÁRANIE dverí.

Nastavte regulátor chladniãky na
teplej‰ie nastavenie aÏ pokiaº teplota
chladniãky nie je uspokojivá.

Vyãistite alebo vymeÀte tesnenie. Únik
cez tesnenie dverí zapríãiÀuje dlh‰í
chod chladniãky, aby sa udrÏali
poÏadované teploty.

Toto je normálne. Chladniãka sa
zapína a vypína, aby udrÏala
kon‰tantnú teplotu.

Prevádzka

chladniãky

Kompresor

chladniãky

nefunguje.

Chladniãka

beÏí príli‰ veºa

alebo príli‰

dlho

UdalosÈ

Advertising