Obsluha – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 118

Advertising
background image

118

Obsluha

Priehradka na obãerstvenie (Platí len pre niektoré modely)

Otvorte dvere priehradky na obãerstvenie.

Do priehradky na obãerstvenie sa môÏete
dostaÈ bez toho, aby ste museli otvoriÈ dvere
chladiaceho oddelenia a t˘m ‰etríte elektrinu.
Vnútorné osvetlenie sa zapne v chladiacom
oddelení, keì sa otvoria dvere priehradky na
obãerstvenie. Teda je jednoduché identifikovaÈ
obsah.

Nikdy nepouÏívajte dvere priehradky na
obãerstvenie ako podloÏku na krájanie a dávajte
pozor, aby ste ich nepo‰kodili ostr˘mi nástrojmi.
Nikdy sa o ne neopierajte alebo silno
netlaãte.

Priehradka na obãerstvenie bez krytu nemôÏe
riadne fungovaÈ.

NielenÏe sa môÏu po‰kodiÈ dvere priehradky
na obãerstvenie, ale i deti sa môÏu poraniÈ.

Ako pouÏívaÈ

Nikdy

neukladajte ÈaÏké

predmety na

dvere priehradky

na obãerstvenie

a nedovoºte

deÈom ve‰aÈ sa

na ne.

Nikdy

nevyberajte

vnútorn˘ kryt

priehradky na

obãerstvenie

PouÏite dvere

priehradky na

obãerstvenie ako

stojan

Advertising