Péãe a údrïba – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 77

Advertising
background image

Zvuky a hluky

Závada

Vy‰‰í hladina

hluku za provozu

kompresoru.

Vy‰‰í hladina

hluku pfii

zapínání

kompresoru.

Na vnitfiních

stûnách

chladniãky se

hromadí vlhkost.

Voda/vlhkost/led

vnû chladniãky

Na vnûj‰ích

stûnách

chladniãky nebo

mezi dvefimi se

hromadí vlhkost.

Vibrace ãi

drnãení.

Voda/vlhkost/l

ed uvnitfi

chladniãky

MoÏná pfiíãina

Souãasné chladniãky mají zvût‰enou
kapacitu a udrÏují rovnomûrnûj‰í
teploty.

Chladniãka se dot˘ká zdi nebo nábytku.

Vlhké a teplé poãasí zvy‰uje tvorbu
ojínûní a pocení vnitfiních stûn.

Dvefie nejsou dovfieny.

Dvefie jsou otevfiené pfiíli‰ ãasto nebo
pfiíli‰ dlouho.

Je vlhké poãasí.

Dvefie nejsou dovfieny, chladn˘ vzduch
uniká zevnitfi chladniãky a mísí se s
tepl˘m okolním vzduchem.

Nerovná nebo nepevná podlaha.
Chladniãka se po men‰ím posunutí na
podlaze viklá.

Chladniãka pfii spínání kompresoru
vytváfií vysok˘ tlak.

Vibrují pfiedmûty poloÏené na horní plo‰e
chladniãky.

Na policích chladniãky vibruje nádobí.

Náprava

V takovémto pfiípadû dovfiete dvefie.

Toto je ve vlhkém poãasí bûÏné. Po
poklesu vlhkosti ovzdu‰í by mûla vlhkost
zmizet.

Viz závady v oddílu
OTEVÍRÁNÍ/ZAVÍRÁNÍ dvefií.

PosuÀte chladniãku tak, aby se
nedot˘kala zdi ani nábytku.

To je bûÏné.

Nádobí bûÏnû mírnû vibruje. Nádobí
posuÀte. Zajistûte vodorovné a pevné
postavení chladniãky na podlaze.

Zajistûte vodorovnou a pevnou podlahu,
jeÏ bude dostateãnou oporou pro
chladniãku.

OdstraÀte vibrující pfiedmûty.

Hladina hluku je bûÏnû vy‰‰í.

To je bûÏné. Hladina hluku po rozbûhu
kompresoru poklesne.

Otevírejte dvefie ménû ãasto.

77

Péãe a údrÏba

Advertising