Starostlivosè a údrïba – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 128

Advertising
background image

Kompresor

chladniãky

nefunguje.

UdalosÈ

Teploty sú príli‰

nízke

Teplota v mrazniãke

je príli‰ nízka, ale

teplota chladniãky

je uspokojiv˘.

Teplota v

chladniãke je príli‰

vysoká ale teplota

mrazniãky je

uspokojivá.

Teplota v

chladniãke alebo

mrazniãke je

príli‰ vysoká.

Teplota je príli‰

vysoká

Mäso uskladnené

v zásuvke

ãerstvého mäsa

mrzne.

Potraviny uskladnené

v zásuvkách zam⁄za.

MoÏná príãina

Termostat udrÏuje chladniãku v
kon‰tantnej teplote.

Regulátor mrazniãky je nastaven˘ na
príli‰ chladno

Dvere sú otvorené príli‰ ãasto a príli‰
dlho.

Dvere sú pootvorené.

Väã‰ie mnoÏstvo teplého alebo
horúceho jedla bolo nedávno
uskladnené.

Chladniãka bola nedávno odpojená
na urãitú dobu.

Regulátor chladniãky je nastaven˘ na
príli‰ teplo.

Regulátor chladniãky je nastaven˘ na
príli‰ teplo. Regulátor chladniãky má
urãit˘ vplyv na teplotu mrazniãky.

Regulátor mrazniãky je nastaven˘ na
príli‰ teplo.

Regulátor chladniãky je nastaven˘ na
príli‰ chladno.

Regulátor chladniãky je nastaven˘ na
príli‰ chladno.

Mäso by malo byÈ uskladnené pri teplote
tesne pod bodom mrznutia vody (32˚F,
0˚C) pre maximálny ãas ãerstvého
uskladnenia.

Rie‰enie

Toto je normálne. Chladniãka sa zapína
a vypína, aby udrÏala kon‰tantná
teplota.

Nastavte regulátor chladniãky na
chladnej‰ie nastavenie.

Chladniãka potrebuje niekoºko hodín,
aby úplne vychladla.

Poãkajte pok˘m chladniãka alebo
mrazniãka nedosiahne zvolenú teplotu.

Ak do chladniãky/mrazniãky vnikne tepl˘
vzduch, spôsobí Ïe chladniãka beÏí
dlh‰ie. Otvárajte dvere menej ãasto.

Nastavte regulátor mrazniãky alebo
chladniãky na chladnej‰ie nastavenie aÏ
pokiaº nie je teplota chladniãky alebo
mrazniãky uspokojivá.

Nastavte regulátor mrazniãky alebo
chladniãky na chladnej‰ie nastavenie aÏ
pokiaº nie je teplota chladniãky alebo
mrazniãky uspokojivá.

Je normálne, Ïe ºadové kry‰tále
sformujú z dôvodu obsahu vlhkosti v
mäse.

Nastavte regulátor chladniãky na
teplej‰ie nastavenie

Viì rie‰enie vy‰‰ie.

Nastavte regulátor mrazniãky na
teplej‰ie nastavenie aÏ pokiaº mrazniãka
nedosiahne uspokojivú teplotu.

Zavrite dvere úplne.

Teplota v

chladniãke je príli‰

nízka a teplota v

mrazniãke je

uspokojivá.

128

StarostlivosÈ a údrÏba

Advertising