Pfiedmluva, Dûleïité pokyny pro bezpeãnost, Úvod – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 55

Advertising
background image

Pfiedmluva

Typové a v˘robní ãíslo se nalézá ve vnitfiní skfiíni nebo na zadní stûnû skfiínû
chladniãky. Tato ãísla jsou pfiifiazena pouze tomuto konkrétnímu v˘robku. Na
tomto místû zaznamenejte poÏadované informace a uschovejte tuto pfiíruãku
jako trval˘ nákupní doklad. PfiiloÏte téÏ stvrzenku.

Datum koupû

:

Prodejce

:

Adresa prodejce

:

Telefon prodejce

:

Typové ãíslo

:

V˘robní ãíslo

:

Pfied uvedením chladniãky do provozu je zapotfiebí ji správnû instalovat a umístit v souladu
s pokyny pro instalaci uveden˘mi v této pfiíruãce.
SíÈovou ‰ÀÛru ze zásuvky neodpojujte tahem za kabel. VÏdy pevnû uchopte zástrãku a
vytáhnûte ji kolmo ze zásuvky.
Pfii odsouvání spotfiebiãe ode zdi se vyvarujte pfiekroucení nebo jakéhokoli po‰kození
síÈové ‰ÀÛry.
Po uvedení chladniãky do provozu se nedot˘kejte chladn˘ch povrchÛ v mrazniãce, a to
zejména v pfiípadû, Ïe jsou Va‰e ruce vlhké nebo mokré. PokoÏka by mohla k tûmto velmi
chladn˘m povrchÛm pfiimrznout.
Pfied ãi‰tûním nebo jinou manipulací vÏdy odpojte síÈovou ‰ÀÛru od zásuvky. Tento úkon
neprovádûjte s mokr˘ma rukama – nebezpeãí úrazu elektrick˘m proudem.
ZabraÀte po‰kození, nadmûrnému opotfiebení, ostrému oh˘bání, napínání nebo zkroucení
síÈové ‰ÀÛry, protoÏe po‰kození napájecí ‰ÀÛry mÛÏe b˘t pfiíãinou poÏáru a úrazu
elektrick˘m proudem. Dále mÛÏe dojít k poru‰ení elektrického uzemnûní spotfiebiãe.
Do mrazniãky zásadnû nevkládejte sklenûné pfiedmûty, mohlo by dojít k jejich puknutí pfii
zvût‰ování objemu jejich obsahu v dÛsledku mraÏení.
Zásadnû nevkládejte ruce do zásobníku ledu automatu na v˘robu ledu. Za jeho provozu by
mohlo dojít k poranûní.
Spotfiebiã není urãen k samostatnému pouÏívání mal˘mi dûtmi a neduÏiv˘mi osobami.
Mal˘m dûtem musí b˘t trval˘m dohledem zamezeno hrát si se spotfiebiãem.
Nikomu nedovolte, aby ‰plhal, sedûl, stál nebo se vû‰el na dvífika prostoru pro obãerstvení.
Pfii takovémto jednání mÛÏe dojít k po‰kození a dokonce i pfievrÏení chladniãky s
následn˘m váÏn˘m zranûním.
Bude-li to moÏné, pfiipojte chladniãku k vyhrazené samostatné elektrické zásuvce,
ochráníte tak ji a ostatní spotfiebiãe a osvûtlení pfied v˘padkem napájení v dÛsledku
pfietíÏení.
Chladniãka s mrazniãkou by mûla b˘t umístûna tak, aby bylo pfii nehodû moÏné ji
neprodlenû odpojit od zásuvky.
Dojde-li k po‰kození síÈové ‰ÀÛry, musí ji vymûnit buì v˘robce nebo jeho servisní zástupce
ãi podobnû kvalifikovaná osoba.
NesnaÏte se jakkoliv upravovat délku napájecího kabelu.

To mÛÏe b˘t pfiíãinou úrazu elektrick˘m proudem nebo poÏáru.

Úvod

55

DÛleÏité pokyny pro bezpeãnost

NepouÏívejte

prodluÏovací

‰ÀÛru

Pfiístupnost

napájecí zástrãky

V˘mûna síÈové

‰ÀÛry

V˘straha

Advertising