Rozmístûní potravin, Doporuãení pro uchovávání potravin – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 70

Advertising
background image

Doporuãení pro uchovávání potravin

70

Rozmístûní potravin

(viz umístûní souãástí)

Uchovávání vína.

Uchovávání men‰ích potravin, napfi. chlebÛ,
zákuskÛ atd.

Uchovávání rÛzn˘ch zmraÏen˘ch potravin,
napfi. masa, ryb, zmrzliny, mraÏen˘ch
zákuskÛ atd.

Uchovávání mal˘ch mraÏen˘ch balen˘ch
potravin.
Teplota mÛÏe pfii otevírání dvefií vzrÛstat.
Proto zde neuchovávejte potraviny
urãené pro dlouhodobé uchovávání, napfi.
zmrzlinu atd.

DrÏák lahve

Svaãinová

zásuvka

Police mrazniãky

Dvefiní pfiihrádka

mrazniãky

Zásuvka

mrazniãky

Pfiihrádka pro

mléãné v˘robky

Pfiihrádka na

vejce

Prostor pro

obãerstvení

Police

chladniãky

Dvefiní

pfiihrádka

chladniãky

Zásuvka na

zeleninu

Pfiepínací

zásuvka na

zeleninu/maso

Uchovávání masa, ryb, drÛbeÏe atd. po
zabalení do tenké fólie.
Uchovávat za sucha.

Uchovávání mléãn˘ch v˘robkÛ, napfi.
másla, s˘rÛ atd.

Tuto pfiihrádku na vejce lze umístit dle
potfieby.

Uchovávání ãasto pouÏívan˘ch potravin, napfi.
nápojÛ atd.

Uchovávání hotov˘ch pokrmÛ ãi jin˘ch
potravin v náleÏit˘ch rozestupech.

Uchovávání men‰ích balen˘ch potravin ãi
nápojÛ, napfi. mléka, dÏusu, piva atd.

Uchovávání ovoce a zeleniny.

Uchovávání zeleniny, ovoce,
rozmrazovaného masa, syrov˘ch ryb atd.
Pfiepínaã nastavte podle potfieby.
Pfied uloÏením potravin zkontrolujte
nastavení pfiepínaãe.

Advertising