Obsluha – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 65

Advertising
background image

65

První dávku ledu (pfiibliÏnû 20 kusÛ) a vody (pfiibliÏnû 7 sklenic) vytvofienou po

instalaci chladniãky nepouÏívejte.

Tento první led a voda mohou obsahovat neãistoty a zápach pocházející z pfiívodní

hadice vody ãi z vodní nádrÏky. TotéÏ je nezbytné i v pfiípadû, Ïe chladniãka nebyla

del‰í dobu pouÏívána.

Dávkovaã není urãen pro obsluhu dûtmi.

Dûti mohou nesprávnû tisknout spínaã nebo zniãit

Ïárovku.

Zamezte zablokování otvoru pro prÛchod ledu

potravinami.

Po umístûní potravin u otvoru pro prÛchod ledu mÛÏe b˘t

naru‰eno dávkování ledu. Pfii v˘luãném pouÏívání

drceného ledu mÛÏe b˘t otvor pro prÛchod ledu rovnûÏ

zacpán tímto drcen˘m ledem. V takovém pfiípadû

nahromadûn˘ drcen˘ led odstraÀte.

Zásadnû neukládejte nádobky s nápoji ani jiné potraviny do zásobníku ledu za

úãelem rychlého zchlazení.

Tato ãinnost mÛÏe vyvolat po‰kození automatu pro v˘robu ledu.

Pro vybírání ledu zásadnû nepouÏívejte tenkostûnné sklenûné nádoby ani

kameninové nádoby.

Takovéto sklenice ãi nádoby mohou puknout.

Led dejte do sklenice je‰tû pfied nalitím vody nebo jiného nápoje.

Pfii pfiidávání ledu do sklenice s kapalinou mÛÏe dojít k rozlití.

Zásadnû se nedot˘kejte rukama ani nástroji v˘pusti ledu.

Takov˘to kontakt mÛÏe zpÛsobit po‰kození souãásti a poranûní ruky.

Zásadnû nesnímejte kryt automatu pro v˘robu ledu.

Obãas srovnejte led tak, aby byl zásobník ledu zcela zaplnûn.

Led se ãasto hromadí v blízkosti automatu na v˘robu ledu. Pro správnou funkci

automatu pro v˘robu ledu je v‰ak dÛleÏité, aby se v˘roba po zaplnûní zásobníku

zastavila.

Vytváfií-li se zabarven˘ led, nepouÏívejte jej a neprodlenû se obraÈte na servisní

stfiedisko.

Zásadnû nepouÏívejte pfiíli‰ úzké ani pfiíli‰ vysoké sklenice.

Led by se mohl zaseknout v prÛchodu s následn˘m po‰kozením chladniãky.

UdrÏujte sklenici ve správné vzdálenosti od v˘dejního otvoru ledu.

Pfiíli‰ blízko umístûná sklenice by mohla zabránit ledu v prÛchodu v˘dejním otvorem.

V˘straÏné

pokyny

Obsluha

Zprvu voda neb˘vá pfiíli‰ chladná. Chcete-li vodu chladnûj‰í, pfiidejte do sklenice
led.

POZNÁMKA

Ostatní funkce

V˘straha otevfien˘ch dvefií

ZÛstanou-li dvefie spotfiebiãe po dobu jedné minuty otevfiené nebo nedovfiené, ozve se
tfiikrát v intervalu 30 sekund v˘straÏn˘ zvukov˘ signál.
Pokud v˘straÏn˘ signál zní i po uzavfiení dvefií, obraÈte se na servisní stfiedisko.

Voda se chladí ve vodní nádrÏi uvnitfi chladniãky a poté proudí do dávkovaãe.
Led vyrábí automat na v˘robu ledu, poté se rozdrtí nebo nakostkuje a putuje do
dávkovaãe.

Jak je vydáván

led/chladná voda

Diagnostika (rozpoznávání závad)

Diagnostika automaticky rozpoznává závady projevující se ve spotfiebiãi za jeho
provozu.
Dojde-li ve spotfiebiãi k závadû, nelze jej obsluhovat tlaãítky a mimo provoz je téÏ
bûÏná signalizace. V takovém pfiípadû nevypínejte bezprostfiednû napájení, av‰ak
obraÈte se na své servisní stfiedisko. Pokud spotfiebiã vypnete, bude pro pracovníka
servisu vyhledání vadné souãásti velmi pracné.

Advertising