Uk∏ad odwaniajàcy(tylko w niektórych modelach), Sposób u˝ytkowania uk∏adu odwaniajàcego, Prze∏àcznik – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 94

Advertising
background image

94

Eksploatacja

Regulacja wilgotnoÊci w pojemniku na warzywa

Przy przechowywaniu warzyw lub owoców mo˝na regulowaç wilgotnoÊç przy pomocy
regulatora “lewo / prawo”

HIGH

LOW

HIGH

LOW

HIGH

LOW

HUMIDITY CONTROL

HIGH

LOW

HUMIDITY CONTROL

Zwi´kszenie

Zmniejszenie wilgotnoÊci

Uk∏ad odwaniajàcy(tylko w niektórych modelach)

Ten uk∏ad skutecznie absorbuje silne
zapachy dzi´ki wykorzystaniu katalizatora
optycznego. Uk∏ad nie oddzia∏uje w ˝aden
sposób na przechowywane artyku∏y
˝ywnoÊciowe.

Poniewa˝ uk∏ad jest zainstalowany w kanale odbierania zimnego powietrza z komory
lodówki, nie ma potrzeby u˝ycia dodatkowej instalacji.

W przypadku przechowywania artyku∏ów ˝ywnoÊciowych o intensywnym zapachu
zaleca si´ stosowanie pojemników zamykanych.
W przeciwnym razie takie zapachy mogà byç absorbowane przez inne artyku∏y
˝ywnoÊciowe przechowywane w tej samej komorze.

Sposób

u˝ytkowania

uk∏adu

odwaniajàcego

Uk∏ad
odwaniajàcy

Pojemnik na
warzywa

Strefa specjalna
(opcja)
Komora
Êwie˝oÊci (opcja)

Zamiana funkcji pojemnika na warzywa lub na mi´so
(tylko w niektórych modelach)

Dolnà szuflad´ w komorze lodówki mo˝na wykorzystywaç zamiennie do
przechowywania warzyw lub mi´sa.

JeÊli prze∏àcznik przestawiony jest na “mi´so”, to warzywa lub owoce ulegnà zamro˝eniu.
Dlatego przed w∏o˝eniem ˝ywnoÊci nale˝y sprawdziç nastaw´.

UWAGA

Pojemnik na warzywa

Pojemnik na mi´so

Prze∏àcznik

W pojemniku na mi´so utrzymywana jest ni˝sza temperatura ni˝ w komorze lodówki,
dzi´ki czemu mi´so lub ryby mogà d∏u˝ej zachowywaç Êwie˝oКз.

Advertising