Starostlivosè a údrïba – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 131

Advertising
background image

V˘dajník

nevydáva ºad.

V˘dajník ºadu je

zablokovan˘.

UdalosÈ

Voda má

zvlá‰tnu chuÈ

a/alebo pach.

V˘dajník

nevydáva

vodu.

MoÏná príãina

Voda bola v zásobníku príli‰ dlho.

Jednotka nie je riadne pripojená na
prívod vody.

Tento zvuk je beÏne vydávan˘, keì automaticky vyroben˘ ºad spadne do zásobníka
ºadu. HlasitosÈ sa môÏe odli‰ovaÈ podºa umiestnenia chladniãky.

Tento zvuk je beÏne vydávan˘, keì je do v˘robníku ºadu dodávaná voda po
vypustení automaticky vyrobeného ºadu.

Prosím podrobne si preãítajte ‘Automatick˘ v˘robník ºadu a v˘dajn˘ automat’ v tomto
manuály.

Kocky ºadu zamrzli dohromady.

ªad sa roztopil a zamrzol okolo ‰pirále
z dôvodu nie ãastého pouÏívania,
teplotné v˘kyvy a/alebo v˘padky prúdu.

ªadové kocky sú zablokované medzi
v˘robníkom ºadu a zadnou ãasÈou
zásobníka.

Kocky ºadu, ktoré boli kúpené alebo
vyrobené in˘m spôsobom boli pouÏité
vo v˘dajníku.

Ventil domáceho prívodu vody nie je
otvoren˘. Viì problém "V˘robník ºadu
nevyrába Ïiadny ºad."

Dvere chladniãky alebo mrazniãky nie sú
zavreté.

Rie‰enie

Ubezpeãte sa, Ïe sú oboje dvere zavreté.

Naãerpajte a vylejte 7 pohárov vody
na upravenie prívodu. Naãerpajte a
vylejte dodatoãn˘ch 7 pohárov na úplné
vypláchnutie zásobníka.

Pripojte jednotku k prívodu studenej
vody, ktorá privádza vodu do
kuchynského vodovodu.

Otvorte ventil domáceho prívodu vody.

PouÏívajte v˘dajník ãasto, aby kocky
nezm⁄zali dohromady.

Len kocky ºadu vyrobené v˘robníkom
ºadu by mali byÈ pouÏívané vo v˘dajnom
automate.

OdstráÀte kocky ºadu, ktoré blokujú
v˘dajník.

Vyberte zásobník ºadu a roztopte obsah.
Vyãistite zásobník, vytrite dosucha a
vráÈte ho do správnej polohy.
Keì je vyroben˘ nov˘ ºad, v˘dajník by
mal fungovaÈ.

131

StarostlivosÈ a údrÏba

Zvuk padajúceho

ºadu

Zvuk dodávky

vody

Iné

LIKVIDÁCIA VÁ·HO STARÉHO ZARIADENIA

1. Keì je k produktu pripojen˘ symbol prekríÏeného kolesového

vozíka znamená to, Ïe produkt je pokryt˘ Európskou smernicou
2002/96/EC.

2. V‰etky elektrické alebo elektronické produkty by mali byÈ

zlikvidované oddelene od mestského odpadového prúdu cez
dezignované zberné zariadenia urãené vládou alebo miestnymi
orgánmi.

3. Správna likvidácia vá‰ho starého prístroja pomôÏe predísÈ moÏn˘m

negatívnym dopadom na Ïivotné prostredie a ºudské zdravie.

4. Pre podrobnej‰ie informácie o likvidácii vá‰ho starého prístroja,

prosím kontaktujte vበmestsk˘ úrad, sluÏbu likvidácie odpadu
alebo obchod, kde ste zakúpili tento produkt.

Deklarovan· hodnota emisie hluku tohto spotrebiËa je...40 .dB(A),Ëo
predstavuje hladinu A akustickÈho v˝konu vzhµadom na referenËn˝
akustick˝ v˝kon 1pw.

Zbierka z·konov Ë.177/2002 /en60704

Advertising