Péãe a údrïba – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 79

Advertising
background image

Dávkovaã

nevydává led.

Dávkovaã ledu

je zaseknut˘.

Závada

Voda má

nepfiíjemnou

pfiíchuÈ a/nebo

zápach.

Dávkovaã

nevydává

vodu.

MoÏná pfiíãina

Voda byla v nádrÏce pfiíli‰ dlouho.

Spotfiebiã není fiádnû pfiipojen k
vodovodu.

Tento zvuk vzniká bûÏnû pfii pádu automaticky vytvofieného ledu do zásobníku ledu.
Hlasitost závisí na umístûní chladniãky.

Tento zvuk vzniká bûÏnû pfii napou‰tûní automatu na v˘robu ledu vodou po
vypu‰tûní automaticky vytvofieného ledu.

Prosíme Vás o dÛkladné prostudování kapitoly „Automat pro v˘robu ledu a
dávkovaã" této pfiíruãky.

Kostky ledu vzájemnû pfiimrzly.

Led roztál a zamrzl okolo ‰neku kvÛli
málo ãastému pouÏívání, kolísání teplot
a/nebo v˘padku napájení.

Kostky ledu se zasekly mezi automatem
pro tvorbu ledu a zadní stûnou
zásobníku.

V dávkovaãi byly pouÏity kostky ledu,
které byly zakoupeny nebo vytvofieny
jin˘m zpÛsobem.

Je uzavfien hlavní vodovodní uzávûr. Viz
závadu “Automat pro v˘robu ledu
nevytváfií led”.

Dvefie chladniãky nebo mrazniãky nejsou
uzavfiené.

Náprava

Zajistûte uzavfiení obou dvefií.

Odeberte a vylijte 7 sklenic vody pro
vyãi‰tûní zdroje. Odeberte a vylijte
dal‰ích 7 sklenic vody pro úplné
vypláchnutí nádrÏky.

Pfiipojte spotfiebiã k vodovodu, kter˘
pfiivádí pitnou vodu.

Otevfiete hlavní vodovodní uzávûr.

PouÏívejte dávkovaã ãastûji, aby kostky
vzájemnû nepfiimrzaly.

V dávkovaãi lze pouÏít pouze kostky ledu
vytvofiené automatem pro v˘robu ledu.

OdstraÀte kostky ledu, které brání
dávkovaãi v chodu.

Demontujte zásobník ledu a nechte roztát
obsah. Zásobník vyãistûte, vytfiete do
sucha a instalujte do správné polohy.
Po vytvofiení ledu by dávkovaã mûl
fungovat.

79

Péãe a údrÏba

Zvuk padajícího

ledu

Zvuk

napou‰tûní vody

Jiné

Likvidace star˘ch spotfiebiãÛ

1. Pokud je u v˘robku uveden symbol pojízdného kontejneru v

pfie‰krtnutém poli, znamená to, Ïe na v˘robek se vztahuje smûrnice
Evropské unie ãíslo 2002/96/EC.

2. V‰echny elektrické a elektronické v˘robky by mûly b˘t likvidovány

oddûlenû od bûÏného komunálního odpadu prostfiednictvím sbûrn˘ch
zafiízení zfiízen˘ch za tímto úãelem vládou nebo místní samosprávou.

3. Správn˘ zpÛsob likvidace starého elektrického spotfiebiãe pomáhá

zamezit moÏn˘m negativním dopadÛm na Ïivotní prostfiedí a zdraví.

4. Bliωí informace o likvidaci starého spotfiebiãe získáte u místní

samosprávy, ve sbûrném zafiízení nebo v obchodû, ve kterém jste
v˘robek zakoupili.

Informace pro z·kaznÌka. HluËnost dle EvropskÈ normy : -norma
EN 60704-2-11 40dB(A)

Advertising