Ovládání vlhkosti v pfiihrádce pro zeleninu, Odstraàovaã zápachu (pouze nûkteré modely), Obsluha – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 68: Pouïití systému pohlcování zápachu

Advertising
background image

68

Obsluha

Ovládání vlhkosti v pfiihrádce pro zeleninu

Pfii uchovávání ovoce ãi zeleniny lze vlhkost nastavovat prostfiednictvím spínaãe
pro ovládání vlhkosti.

HIGH

LOW

HIGH

LOW

HIGH

LOW

HUMIDITY CONTROL

HIGH

LOW

HUMIDITY CONTROL

Vysoká vlhkost

Nízká vlhkost

OdstraÀovaã zápachu (pouze nûkteré modely)

Tento systém úãinnû pohlcuje v˘razné
zápachy optick˘m katalyzátorem. Tento
systém Ïádn˘m zpÛsobem neovlivÀuje
stav uchovávan˘ch potravin.

Systém je jiÏ instalován v pfiívodu chladného vzduchu z prostoru chladniãky a
nevyÏaduje samostatnou instalaci.

Potraviny uvolÀující v˘razn˘ zápach uchovávejte v uzavfien˘ch nádobách. V opaãném
pfiípadû mohou tento zápach pohlcovat jiné potraviny uvnitfi chladniãky.

PouÏití systému

pohlcování

zápachu

Pfiepínání pfiihrádky pro zeleninu/maso
(pouze nûkteré modely)

prostoru pro maso se udrÏuje teplota niП‰н neП jinde uvnitfi chladniãky, takÏe

maso a ryby vydrÏí déle ãerstvé.

Spodní zásuvku chladniãky lze nastavit buì na uchovávání zeleniny, nebo na
uchovávání masa.

Je-li pfiepínaã nastaven na uchovávání masa, dojde ke zmrazení vloÏeného
ovoce a zeleniny. Proto pfied vloÏením potravin zásadnû kontrolujte jeho
nastavení.

POZNÁMKA

Advertising