Starostlivosè a údrïba – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 125

Advertising
background image

StarostlivosÈ a údrÏba

Na odstránenie krytu oddelenia na zeleninu,
vytiahnite oddelenie na zeleninu kúsok dopredu ,
zdvihnite prednú ãasÈ krytu oddelenia na zeleninu
ako je to zobrazené

a vytiahnite.

Kryt oddelenia

na zeleninuUbezpeãte sa, Ïe ste odstránili ãasti z dvier chladniãky, keì vyÈahujete oddelenie na
zeleninu, zásuvku na drobné obãerstvenie a kryt priehradky na obãerstvenie.

POZNÁMKA

Oddeºte nádobu ( ) smerom hore.
Oddeºte hornú poliãku priehradky na
obãerstvenie a potom vytiahnite kryt priehradky
( ).
Priehradka na obãerstvenie môÏe byÈ
odstránená potiahnutím smerom nahor.

Priehradka na

obãerstvenie

Vložte nástroj do označeného priestoru ( ) a

zatlačte ho, aby ste ho odpojili.

Použite nástroj s plochou špičkou

ako napr. (-) skrutkovač.125

Advertising