Úvod, Dôleïité bezpeãnostné pokyny – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 107

Advertising
background image

Úvod

âíslo modelu a sériové ãíslo sa nachádzajú na vnútornom kryte alebo zadnej
ãasti chladiaceho oddelenia tejto jednotky. Tieto ãísla sú ‰pecifické pre túto
jednotku a nie sú dostupné pre Ïiadnu inú. Mali by ste si poÏadované
informácie zaznamenaÈ sem a odloÏiÈ si tento návod ako trval˘ záznam va‰ej
kúpy. Pripnite si sem va‰u úãtenku.

Dátum zakúpenia

:

Predajca

:

Adresa predajcu

:

Tel. ãíslo predajcu

:

âíslo modelu

:

Sériové ãíslo

:

Pred pouÏitím musí byÈ táto chladniãka riadne nain‰talovaná a umiestnená v súlade s
in‰talaãn˘mi pokynmi v tomto dokumente.
Nikdy neodpájajte va‰u chladniãku Èahaním za napájací kábel. VÏdy pevne uchopte
zástrãku a vytiahnite ju priamo zo zásuvky.
Pri odÈahovaní vá‰ho prístroja od steny dávajte pozor, aby ste ho nepretiahli cez napájací
kábel alebo aby ste ho nepo‰kodili in˘m spôsobom.
Potom, ako je va‰a chladniãka uvedená do prevádzky, sa nedot˘kajte studen˘ch povrchov
v mraziacom oddelení, predov‰etk˘m keì máte vlhké alebo mokré ruky. Mohlo by sa staÈ,
Ïe sa koÏa prilepí k t˘mto extrémne studen˘m povrchom.
Odpojte napájací kábel zo zásuvky pri ãistení alebo in˘ch poÏadovan˘ch ãinnostiach. Nikdy
sa ho nedot˘kajte mokr˘mi rukami, pretoÏe by ste si mohli privodiÈ úraz elektrick˘m
prúdom alebo sa poraniÈ.
Nikdy nepo‰koìte, neopravujte, nadmerne neoh˘najte, neÈahajte alebo nevykrúcajte
napájací kábel pretoÏe jeho po‰kodenie môÏe spôsobiÈ poÏiar alebo úraz elektrick˘m
prúdom. Ak máte pochybnosti, ãi je prístroj riadne uzemnen˘.
Nikdy nevkladajte do mrazniãky sklenené v˘robky pretoÏe môÏu prasknúÈ z dôvodu
expanzie, keì ich obsah zamrzne.
Nikdy nevkladajte va‰e ruky do zásobníka ºadu automatického v˘robníka ºadu. Mohli by ste
byÈ poranen˘ ãinnosÈou automatického v˘robníka ºadu.
Zariadenie nie je urãené na pouÏitie mal˘mi deÈmi alebo nespôsobil˘mi osobami bez
dozoru.
Malé deti by mali byÈ pod dozorom, aby sa zabezpeãilo, Ïe sa s prístrojom nebudú hraÈ.
Nikdy nikomu nedovoºte, aby liezol, sedel, stál alebo sa ve‰al na dverách centra
obãerstvenia. Takéto úkony môÏu po‰kodiÈ chladniãku alebo ju dokonca prevrátiÈ a t˘m
spôsobiÈ váÏne poranenie.
Ak je to moÏné, pripojte chladniãku k jej vlastnej samostatnej elektrickej zásuvke, aby sa
zabránilo, Ïe prístroj alebo iné prístroje alebo domáce osvetlenie spôsobia preÈaÏenie, ktoré
by spôsobilo v˘padok prúdu.
Chladniãka - mrazniãka by mala byÈ umiestnená tak, aby bola elektrická zásuvka prístupná
pre r˘chle odpojenie v prípade nepredvídanej udalosti.
Ak je napájací kábel po‰koden˘, musí byÈ vymenen˘ v˘robcom alebo jeho servisn˘m
zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predi‰lo moÏnému riziku.
Neupravujte alebo nepredlÏujte dæÏku napájacieho káblu.
- Spôsobí to úraz elektrick˘m prúdom alebo poÏiar.

Úvod

107

DôleÏité bezpeãnostné pokyny

NepouÏívajte

predlÏovací kábel

DostupnosÈ

napájacej prípojky

Napájací kábel

V˘mena

Upozornenie

Advertising