Péãe a údrïba – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 73

Advertising
background image

Péãe a údrÏba

73

Kryt pfiihrádky pro zeleninu demontujete
povytaÏením pfiihrádky pro zeleninu
smûrem vpfied , nadzdvihnutím pfiední
ãásti krytu pfiihrádky pro zeleninu

dle

obrázku a vyjmutím.

Kryt pfiihrádky

pro zeleninuPfii demontáÏi pfiihrádky pro zeleninu, svaãinové zásuvky a hlavního krytu prostoru pro
obãerstvení musíte demontovat pfiíslu‰enství dvefií chladniãky.

POZNÁMKAVložte do označené oblasti ( ) nástroj a

zatlačením na něj kryt oddělte.

Použijte nástroj s plochou špičkou,

jako např. plochý šroubovák.

Advertising