Obsluha – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 121

Advertising
background image

Obsluha

121

Kút zmeny teploty zázraãnej zóny
(Platí len pre niektoré modely)

Zázraãná zóna (Platí len pre niektoré modely)

Zatlaãením tohto tlaãidla môÏete skladovaÈ
zeleninu, ovocie alebo iné typy potravín ako
mäso na rozmrazenie, surové ryby, atì.

Zmena teploty v zázraãnej zóne
(Platí len pre niektoré modely)

MôÏete si zvoliÈ optimálny teplotn˘
rozsah v závislosti od typu
uskladnen˘ch potravín
- 3 – kroky voºby teploty vrátane -

3°C, -1°C a 4°C. Zelenina /ovocie a
potraviny na chladné uskladnenie
vyÏadujúceho vyrovnávanie vlhkosti
a mäso/ryby môÏu byÈ uskladnené
lep‰ie v závislosti od typu
uskladnen˘ch potravín.

Najskôr odstráÀte nádobu na zeleninu.
Po opatrnom zdvihnutí puzdra zázraãnej zóny ( ),
siahnite dnu a vytiahnite.

Upuzdro zázraãnej zóny na okraj ( ) a jemne
zasuÀte (

).

Pri pouÏité sily by sa mohli po‰kodiÈ styãné ãasti.

Pri pouÏívaní zázraãnej zóny ako priestoru na uskladnenie mäsa, uskladnenie
zeleniny alebo ovocia môÏe spôsobiÈ ich zmrznutie
Pri pouÏívaní zázraãnej zóny ako priestoru na uskladnenie mäsa, môÏe sa mäso
alebo ryby pokaziÈ a preto by mali by È mäso a ryby drÏané v F priestore.
Ak sa otvoria dvere na R priestore, zaÏne sa svetlo na vybranom ‰tatúte a pri
zatvorení sa vypne.
(Zelenina/Ovocie)

➔ (Studené uskladnenie poãas udrÏiavania vlhkosti)➔ (Mäso) je

sekvenãne opakované kedykoºvek je stlaãené tlaãidlo "Voºby".

Pri odstraÀovaní

zázraãnej zóny

Spôsob pouÏitia

Pri in‰talácií

zázraãnej zóny

Advertising