Dba∏oêç i konserwacja – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 104

Advertising
background image

104

Dba∏oÊç i konserwacja

Zdarzenie

Niemi∏y zapach

wewnàtrz lodówki

Otwieranie /

zamykanie drzwi /

szuflad

Wysuwanie szuflad

jest utrudnione.

Dozownik

Dozownik nie

dozuje lodu.

Drzwi nie

dajà si´ zamknàç.

Drzwi nie

zamykajà si´.

Mo˝liwa przyczyna\

˚ywnoÊç dotyka pó∏ki znajdujàcej si´
nad szufladà.

Sprawdê, czy prowadnice szuflad nie sà
zabrudzone.

Pojemnik z lodem jest pusty.

Regulator komory zamra˝arki jest
ustawiony na zbyt wysokà temperatur´.

G∏ówny zawór odcinajàcy dop∏yw wody
do mieszkania jest zamkni´ty.

Wn´trze lodówki wymaga umycia.

W lodówce znajduje si´ ˝ywnoÊç o
intensywnym zapachu.

Zapach pochodzi od niektórych
pojemników lub opakowaƒ.

Przechowywana ˝ywnoÊç blokuje
zamkni´cie drzwi.

Drzwi jednej komory zosta∏y zamkni´te
zbyt energicznie, powodujàc nieznaczne
uchylenie si´ drzwi drugiej komory.

Lodówka nie jest wypoziomowana.
Urzàdzenie ko∏ysze si´ nieznacznie
podczas pracy.

Pod∏oga jest nierówna lub zbyt s∏aba.
Urzàdzenie ko∏ysze si´ nieznacznie
stojàc na nierównym pod∏o˝u.

Urzàdzenie przylega do Êciany lub do
mebli.

Ârodek zaradczy

Wyjmij cz´Êç ˝ywnoÊci z prze∏adowanej
szuflady.

WyczyÊç szuflady i ich prowadnice.

Gdy w pojemniku pojawi si´ pierwsza
partia zamro˝onego lodu, dozownik
powinien dzia∏aç prawid∏owo.

Przestaw regulator komory zamra˝arki na ni˝szà
temperatur´ tak, aby rozpocz´∏o si´ zamra˝anie
kostek lodu. Gdy w pojemniku pojawi si´
pierwsza partia zamro˝onego lodu, dozownik
powinien dzia∏aç prawid∏owo.

Otwórz g∏ówny zawór odcinajàcy dop∏yw wody do
mieszkania i odczekaj odpowiednio d∏ugo, aby
rozpocz´∏o si´ zamra˝anie kostek lodu.
Gdy w pojemniku pojawi si´ pierwsza partia
zamro˝onego lodu, dozownik powinien dzia∏aç
prawid∏owo.

Delikatnie zamknij drzwi obydwu komór.

Wypoziomuj urzàdzenie przy pomocy
Êrub regulacji wysokoÊci.

Upewnij si´, czy pod∏oga jest
odpowiednio równa i mocna, by utrzymaç
ci´˝ar urzàdzenia.
Skontaktuj si´ z fachowcem aby zaradziç
uginaniu si´ lub nachyleniu pod∏ogi.

Przesuƒ nieco lodówk´.

Pouk∏adaj ˝ywnoÊç w komorach tak, aby
nie utrudnia∏a zamykania drzwi.

Umyj wn´trze urzàdzenia gàbkà i ciep∏à
wodà z sodà oczyszczonà.

Dok∏adnie przykryj ˝ywnoÊç.

U˝yj innego rodzaju pojemniki lub zmieƒ
rodzaj stosowanych opakowaƒ.

Advertising