Dba∏oêç i konserwacja – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 105

Advertising
background image

105

Dba∏oÊç i konserwacja

Utylizacja starych urzàdzeƒ

1. Kiedy do produktu do∏àczony jest niniejszy przekreÊlony symbol ko∏owego

pojemnika na Êmieci, oznacza to, ˝e produkt jest obj´ty dyrektywà 2002/96/EC.

2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny byç utylizowane

niezale˝nie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do
tego miejsc sk∏adowania wskazanych przez rzàd lub miejscowe w∏adze.

3. W∏aÊciwy sposób utylizacji starego urzàdzenia pomo˝e zapobiec

potencjalnie negatywnemu wp∏ywowi na zdrowie i Êrodowisko.

4. Aby uzyskaç wi´cej informacji o sposobach utylizacji starych

urzàdzeƒ, nale˝y skontaktowaç si´ z w∏adzami lokalnymi,
przedsi´biorstwem zajmujàcym si´ utylizacjà odpadów lub
sklepem, w którym produkt zosta∏ kupiony.

Zdarzenie

Dozownik nie

dozuje lodu.

Dozownik lodu

jest zatkany.

Dozownik nie

dozuje wody

Woda ma dziwny

smak i / lub

zapach.

Odg∏os spadania

kostek lodu.

Odg∏os przep∏ywu

wody.

Inne

Mo˝liwa przyczyna

Jest to normalny odg∏os, dochodzàcy wówczas gdy automatycznie zamro˝ona kostka
lodu wpada do pojemnika na lód. Nat´˝enie tych odg∏osów mo˝e si´ zmieniaç
zale˝nie od po∏o˝enia urzàdzenia.

Jest to normalny odg∏os, dochodzàcy wówczas gdy uk∏ad zamra˝ania lodu pobiera
wod´ po przerzuceniu partii zamro˝onych kostek do pojemnika z lodem.

Przeczytaj dok∏adnie rozdzia∏ “Automatyczne zamra˝anie lodu i dozownik” w
niniejszym poradniku.

Drzwi komory lodówki lub zamra˝arki sà
uchylone.

Z powodu zbyt rzadkiego u˝ywania, z
powodu fluktuacji temperatury i / lub z
powodu chwilowych przerw w dop∏ywie
pràdu – lód roztopi∏ si´ i zamarz∏
ponownie wokó∏ podajnika Êrubowego

Kostki lodu zakleszczy∏y si´ pomi´dzy
ramieniem uk∏adu zamra˝ania lodu a
tylnà Êciankà pojemnika na lód.

Kostki lodu stopi∏y si´ ze sobà w wi´kszà
bry∏´.

W dozowniku umieszczono kostki lodu
otrzymane inaczej – poza uk∏adem
zamra˝ania lodu.

G∏ówny zawór odcinajàcy dop∏yw wody
do mieszkania jest zamkni´ty. Patrz
has∏o “Dozownik nie dozuje lodu” w
tabeli powy˝ej.

Drzwi komory lodówki lub zamra˝arki sà
uchylone.

Woda zbyt d∏ugo pozostawa∏a w
zbiorniku.

Urzàdzenie nie jest prawid∏owo
pod∏àczone do sieci zimnej wody.

Ârodek zaradczy

Upewnij si´, czy drzwi obydwu komór sà
zamkni´te.

Wyjmij pojemnik z lodem i roztop jego
zawartoÊç. OczyÊç pojemnik, wytrzyj go
do sucha i za∏ó˝ z powrotem na w∏aÊciwe
miejsce. Gdy w pojemniku pojawi si´
pierwsza partia zamro˝onego lodu,
dozownik powinien dzia∏aç prawid∏owo.

Wyjmij kostki lodu zakleszczone w
dozowniku.

U˝ywaj dozownika odpowiednio cz´sto,
aby nie nastàpi∏o zbrylanie si´ kostek.

Dozownik jest w stanie dozowaç tylko
kostki lodu zamro˝one we w∏asnym
uk∏adzie zamra˝ania lodu.

Otwórz g∏ówny zawór odcinajàcy dop∏yw
wody do mieszkania.

Upewnij si´, czy drzwi obydwu komór sà
zamkni´te.

Pobierz i wylej 7 szklanek wody aby
odÊwie˝yç zawartoÊç zbiornika. Pobierz i
wylej kolejnych 7 szklanek wody aby
przep∏ukaç zbiornik.

Pod∏àcz urzàdzenie do sieci zimnej wody,
doprowadzajàcej wod´ do kranu w kuchni.

Informacja dla klienta. Ha≥as wed≥ug EN : - norma EN 60704-2-11
40dB(A)

Advertising