Demontáï dverí, In‰talácia – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 110

Advertising
background image

DemontáÏ dverí

Ak sú va‰e prístupové dvere príli‰ úzke, aby nimi
pre‰la chladniãka, zloÏte dvere chladniãky a
preneste chladniãku prieãne.

Riziko úrazu elektrick˘m prúdom
Odpojte prívod elektriny do chladniãky pred in‰taláciou.
Neodpojenie by mohlo zapríãiniÈ smrÈ alebo
váÏne poranenie.

Spodn˘ kryt vyberte potiahnutím smerom hore,
vyberte príchytku a potom po stlaãení bodu (

)

naobrázku vpravo vytiahnite vodovodnú trubku.

OdstráÀte spodn˘

kryt a potom

trubicu prívodu

vody

Upozornenie

ZloÏte dvere

mraziaceho

oddelenia

OdstráÀte dvere

chladniãky

In‰talácia

110

1) Odstránenie krytu pántov uvoºnením

skrutiek. Oddeºte v‰etky prípojné drôty
okrem uzemÀovacieho.

2) OdstráÀte kotvu otoãením v protismere

hodinov˘ch ruãiãiek ( ) a potom
zdvihnutím horného pántu (

).

3) OdstráÀte dvere mraziaceho oddelenia

zdvihnutím smerom nahor. Tento krát by
dvere mali byÈ zdvihnuté natoºko, aby sa
dala prívodná trubica vody úplne vytiahnuÈ.

1) Uvoºnite skrutky krytu pántu a odstráÀte kryt.

OdstráÀte prípojn˘ drôt, ak je tam, okrem
uzemÀovacieho.

2) OdstráÀte kotvu otoãením v smere

hodinov˘ch ruãiãiek ( ) a potom odstráÀte
horn˘ pánt nadvihnutím dohora (

).

3) OdstráÀte dvere chladiaceho oddelenia

zdvihnutím smerom hore.

Ak je koniec trubice zdeformovan˘ alebo zbrúsen˘, tento kus odreÏte.

POZNÁMKA

Pri odstraÀovaní horného pántu dávajte pozor, aby dvere nespadli dopredu.

POZNÁMKA

PresuÀte dvere chladiaceho oddelenia cez prístupové dvere a poloÏte ich, ale
dávajte pozor, aby ste nepo‰kodili prívodnú trubicu vody.

POZNÁMKA

Spodn˘ kryt

Spodn˘ pánt

Spodn˘ pánt

Kotva

Prívodná trubica vody

Prípojné drôty

DosÈ na úplné

vytiahnutie

prívodnej trubice

vody.

Prípojné

drôty

Kryt
pántov

Horn˘ pánt

Horn˘ pánt

Kotva

Horn˘ pánt

Uzemnenie

Advertising