Zdejmowanie drzwi, Instalowanie – LG GR-L227YLQA User Manual

Page 84

Advertising
background image

Zdejmowanie drzwi

Od∏àcz zasilanie przed rozpocz´ciem instalowania
lodówki.
Zaniedbanie tego od∏àczenia mo˝e byç
przyczynà Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ.

Niebezpieczeƒstwo pora˝enia pràdem

Je˝eli drzwi wejÊciowe do pomieszczenia, w którym zamierzasz zainstalowaç
lodówk´ sà zbyt wàskie, zdejmij drzwi lodówki i wsuƒ lodówk´ bokiem.

Zdejmij dolnà pokryw´ przez podniesienie
jej do góry i zdj´cie zaczepu, nast´pnie
wyciàgnij rurk´ zasilajàcà wody jednoczeÊnie
naciskajàc w prawo miejsce oznaczone na
rysunku jako

Zdejmij dolnà os∏o-

n´, a nast´pnie rur-

k´ doprowadzajàcà

wod´

Ostrze˝enie

Zdejmij drzwi

komory

zamra˝arki

Instalowanie

84

1) Zdejmij os∏on´ zawiasu luzujàc Êruby.

Nast´pnie od∏àcz wszystkie przewody z
wyjàtkiem przewodu uziemiajàcego

2) Zdejmij wodzid∏o zasuwy drzwi

przekr´cajàc je w lewo ( ) a nast´pnie
podciàgajàc górny zawias w gór´ ( )

3) Zdejmij drzwi komory zamra˝arki podnoszàc je

do góry. Tym razem drzwiczki nale˝y podnieÊç
odpowiednio wysoko, by mo˝na by∏o ca∏kowicie
zdemontowaç rurk´ doprowadzajàcà wod´

JeÊli koƒcówka rurki jest
zdeformowana lub wytarta,
odetnij kawa∏ek.

UWAGA

Podczas zdejmowania górnego zawiasu uwa˝aj,
by drzwi nie odpad∏y do przodu.

UWAGA

PrzenieÊ drzwi komory zamra˝arki przechodzàc
przez drzwi do pomieszczenia docelowego
i od∏ó˝ je zwracajàc szczególnà uwag´ na to, by
nie uszkodziç rurki doprowadzajàcej wod´.

Dolna os∏ona

Dolny zawias

Rurka doprowadzajàca wod´

Przewody
∏àczàce

Os∏ona
zawiasu

Górny zawias

Wodzid∏o

zasuwy drzwi

Górny zawias

Przewód
uziemienia

UWAGA

Zdejmij drzwi

komory lodówki

1) Zwolnij Êruby os∏ony zawiasu i zdejmij

os∏on´. Usuƒ wszystkie przewody
∏àczàce za wyjàtkiem przewodu
uziemiajàcego.

2) Zdejmij wodzid∏o zasuwy drzwi obracajàc

je w prawo ( ) a nast´pnie zdejmij górny
zawias podciàgajàc go w gór´ ( ).

3) Zdejmij drzwi komory zamra-˝arki

podciàgajàce je w gór´.

Dolny

Wodzid∏o
zasuwy drzwi

Przewody

∏àczàce

Górny

zawias

Advertising